Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-710 Połajewo, ul. Leśna 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-67 25 67 147 , fax. 0-67 25 67 147
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie
  ul. Leśna 1 1
  64-710 Połajewo, woj. wielkopolskie
  tel. 0-67 25 67 147, fax. 0-67 25 67 147
  REGON: 00026929700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polajewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opalowego lekkiego w ilości szacunkowej około 65 litrów do szkoły
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polajewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach