Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych do bezpiecznego podawania chemioterapii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48 (89) 5398240 , fax. +48 (89)5269156
 • Data zamieszczenia: 2019-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
  Al. Wojska Polskiego 37
  10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 (89) 5398240, fax. +48 (89)5269156
  REGON: 51002236600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych do bezpiecznego podawania chemioterapii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych do bezpiecznego podawania chemioterapii, szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Formularzu cenowym i parametrów technicznych. Pakiet nr 1 - Filtr infuzyjny wykonany z polieterosulfonu - 4600 szt. Pakiet nr 2: - poz. 1 - Aparat do chemioterapii z 4 zastawkami - 5000 szt. - poz. 2 - Aparat do chemioterapii z 2 zastawkami - 5000 szt. - poz. 3 - Zestaw podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych - 22000 szt. - poz. 4 - Zestaw podłączeniowy z filtrem 0,2 μm - 400 szt. - poz. 5 - Bursztynowy zestaw podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, światłoczułych - 3000 szt. Pakiet nr 3 - Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych i leków - 1300 szt. Pakiet nr 4: - poz. 1 - Jałowy kombinezon ochronny z kapturem - 1700 szt. - poz- 2 - Fartuch wykonany z wysokiej gęstości polietylenu - 500 szt. Pakiet nr 5 - Jałowy fartuch ochronny wraz z ochraniaczami na obuwie - 1500 szt. Pakiet nr 6 - Pompa elastomerowa - 100 szt. Pakiet nr 7 - Aparat do chemioterapii z jednym portem do podłączenia leku - 6000 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach