Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę krzeseł, foteli oraz różnego rodzaju siedzisk

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6652295 , fax. 042 6652080
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6652295, fax. 042 6652080
  REGON: 47075497600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę krzeseł, foteli oraz różnego rodzaju siedzisk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa foteli, krzeseł oraz różnego rodzaju siedzisk zgodnie z bieżącymi potrzebami dla KWP w Łodzi, Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego KGP i Biura Spraw Wewnętrznych KGP oraz jednostek garnizonu łódzkiego, według asortymentu i ilości określonych w załączniku nr 3 do SIWZ Formularzu asortymentowo cenowym oraz wymagań jakościowych wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Ilości zamawianego asortymentu przedstawione w Formularzu asortymentowo - cenowym są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. Asortyment musi być fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie oraz pochodzić z bieżącej produkcji. Dostarczone towary muszą spełniać wszystkie warunki techniczne określone przez Zamawiającego w SIWZ i winny być dopuszczone do użytkowania w pomieszczeniach biurowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz przestrzegania norm dotyczących ochrony środowiska. Oferowane fotele i krzesła muszą odpowiadać Polskim Normom, posiadać wszelkie atesty, certyfikaty i dopuszczenia, a w szczególności wszystkie formalne wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) oraz atesty dotyczące zgodności przedmiotowego asortymentu z wymaganymi normami w zakresie wymiarów, stateczności, wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcji, jak i również atest trudnozapalności na tkaninę i tapicerkę. Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje gwarancja producenta. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Wskazane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, znaki towarowe, zdjęcia mają charakter przykładowy a ich przytoczenie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, na podstawie art. 30 ust 5 ustawy. Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.Przedmiot zamówienia obejmuje również ewentualny montaż i ustawienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę w standardowym opakowaniu, bezzwrotnym, odpowiadającym właściwościom przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia występuje w różnej kolorystyce Zamawiający określi kolor asortymentu bezpośrednio w składanym zamówieniu i będzie on wiążący dla wykonawcy przy jego realizacji. W związku z powyższym Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w wyniku przeprowadzonego postępowania zobowiązany będzie do dostarczenia wzornika, uwzględniającego rodzaj i dostępną kolorystykę w momencie podpisania przedmiotowej umowy. Zamawiający zastrzega, że wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wszystkie zdjęcia i rysunki mają wyłącznie charakter poglądowy i pomocniczy. Przedmiot zamówienia uwzględniony w niniejszym postępowaniu musi spełniać bezwzględnie parametry techniczne opisane dla danego asortymentu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391131008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach