Przetargi.pl
Dostawa i montaż systemu elektroakustycznego oraz systemu inspicjenta etap I i adaptacja akustyczna fosy orkiestry w obiekcie Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie

Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, ul. T. Kościuszki 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7335198
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa
  ul. T. Kościuszki 1 1
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 044 7335198
  REGON: 00123283000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.belchatow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż systemu elektroakustycznego oraz systemu inspicjenta etap I i adaptacja akustyczna fosy orkiestry w obiekcie Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż systemu elektroakustycznego oraz systemu inspicjenta etap I i adaptacja akustyczna fosy orkiestry w obiekcie Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie. Wartość szacunkowa zamówienia ogółem 3 189 968, 31 PLN, Wartość szacunkowa dla przedmiotowego postępowania 961 043, 98 PLN. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane: Roboty instalacyjne w budynkach Roboty budowlane Roboty instalacyjne elektryczne Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca Mikrofony i głośniki Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny Mikrofony Części sprzętu dźwiękowego i wideo Akcesoria do urządzeń audio Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Dostawa i montaż systemu elektroakustycznego oraz systemu inspicjenta etap I i adaptacja akustyczna fosy orkiestry w obiekcie Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie, w tym wykonanie i dostawa przyłączy sygnałowych, zestawów bezprzewodowych, rejestratorów i odtwarzaczy, mikrofonów i akcesoriów scenicznych, transmisji sygnałów, konsoli fonicznej, procesorów fonicznych, systemu nagłaśniania, rejestracji i odsłuchu, przewodów, złącz, instalację urządzeń, adaptację akustyczną fosy orkiestry. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia - zgodnie z dokumentacją do postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca biorący udział w przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 do godziny 10:00 dnia 30.05.2014 r. na rachunek zamawiającego: 82 1540 1245 2096 4804 1937 0006 Bank Ochrony Środowiska S.A. przelew lub złożyć inne formy wadium w kasie Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1. Wadium należy wnieść w terminie i w sposób wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.belchatow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach