Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI Z PRZEZNACZENIEM DLA KOMISARIATU POLICJI W USTCE

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 214 817 , fax. 583 214 810
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 214 817, fax. 583 214 810
  REGON: 19123609400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pomorska.policja.gov.pl, www.pomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI Z PRZEZNACZENIEM DLA KOMISARIATU POLICJI W USTCE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Ustce zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ. Wyłoniony wykonawca zobligowany jest do zdjęcia dokładnych pomiarów na miejscu przeznaczenia, podane w postępowaniu wymiary mebli płytowych mogą ulec zmianie. Gwarancja min. 24 miesiące. Wysoka estetyka wykonania i jakości. Szczegółowy zakres zamówienia określa SIWZ w tym zał. nr 1 do SIWZ specyfikacja techniczna oraz umowa. Wymagany termin realizacji zamówienia – 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji o 20 dni roboczych o czym poinformuje pisemnie Wykonawcę. Art. 93 1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo 2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Formularz Oferty (zał. nr 2); Uwaga: podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela zgodnie z wypisem z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o podwykonawcach wraz z zał. kosztowym nr 1 do formularza ofertowego; B. dokument potwierdzający trudnopalność tkanin użytych jako pokrycia tapicerskie, zgodnie z normami PN-EN, wydany przez upoważniony do tego podmiot; C. dokument potwierdzający wytrzymałość na ścieranie tkanin użytych jako pokrycia tapicerskie w tapczanach i krzesłach min. 40.000 cykli zgodnie z normami PN-EN, wydany przez upoważniony do tego podmiot; D. oświadczenie wykonawcy , iż proponowany przez niego asortyment będzie spełniał polskie i europejskie normy wymagane dla wyposażenia obiektów użyteczności publicznej. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach