Przetargi.pl
przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych w 2 pakietach - pieczywo oraz art. spożywcze różne.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-540 Białystok, ul. Żurawia 14
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7409433 , fax. 085 7409433
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego
  ul. Żurawia 14 14
  15-540 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7409433, fax. 085 7409433
  REGON: 05065304500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http: //bip.wsskd.wrotapodlasia.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych w 2 pakietach - pieczywo oraz art. spożywcze różne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  pakiet 1 pieczywo/ chleb, bułki, bułka tarta/ Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa w ilościach podawanych w każdorazowym zamówieniu, które będzie składane na 24h przed terminem dostawy. Pieczywo musi być dostarczane w godz. 6.30-7.00 . pakiet 2 - art. spożywcze różne Produkty mączne Mieszanki przypraw Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda Herbata czarna Makaron nie gotowany Cukier Gotowe zboża śniadaniowe Tłuszcze jadalne Dżemy Skoncentrowany przecier pomidorowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych różnych - cukier, mąki ,makarony, kasze, płatki, kleiki, przyprawy ,herbata, przeciery ,koncentraty, soki itp. Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w godz. 7.00-13.00 w terminie 24 h od daty złożenia przez Kupującego zamówienia w formie telefonicznej lub faksem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wsskd.wrotapodlasia.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach