Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY Na dostawę akumulatorów do pojazdów służbowych woj. pomorskiego

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 214 817, , fax. 583 214 810
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 214 817, , fax. 583 214 810
  REGON: 19123609400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pomorska.policja.gov.pl, www.pomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY Na dostawę akumulatorów do pojazdów służbowych woj. pomorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów dla KWP w Gdańsku zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ. Dostarczone akumulatory będą: 1. Akumulatory będą wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz gatunku I-go. 2. Dostarczony asortyment musi być dopuszczony do stosowania zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2015, poz. 305.) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże deklaracje zgodności, potwierdzające spełnienie tego warunku w trakcie realizacji umowy 3. Akumulatory spełniać wymogi art. 70g ust.6. ustawy z dnia 20.06.1997r. o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 1990, tj.), Zakazuje się wprowadzania do obrotu nowego przedmiotu wyposażenia lub części bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji typu albo zezwolenia na dopuszczenie do obrotu 4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży oświadczenie o pochodzeniu całej partii zamawianych części od jednego producenta /wytwórcy/ oraz dołączy certyfikat producenta /nie importera/ w języku polskim. 5. Faktyczna ilość zamówień zlecanych Wykonawcy wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określona ilość akumulatorów w załączniku nr 1 do SIWZ jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego, jednak do wyczerpania wartości umownej brutto. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku stwierdzenia przy odbiorze przez jego przedstawicieli, że części zamienne są nieprawidłowe lub niezgodnie z postanowieniami umowy. 7. Odmowa przyjęcia wykonanej usługi będzie traktowana, jako brak realizacji zlecenia z przewidzianymi w umowie sankcjami 8. Na części nieobjęte zamówieniem podstawowym Wykonawca zaoferuje stały upust/rabat w %. w przypadku, gdy Wykonawca nie poda % upustu/rabatu Zamawiający przyjmuje 0% Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczany asortyment. Termin gwarancji liczony będzie od dnia dostarczenia asortymentu do magazynu Zamawiającego. Termin płatności - 30 dni od daty dostarczenia faktury. Realizacja każdorazowego zamówienia Zamawiającego wyszczególnionego w zał. nr 1 Wykonawca zrealizuje najpóźniej w ciągu 24 godz. od chwili zgłoszenia, dostarczając towar do magazynu Zamawiającego. Dostawę po godz. 14.00 traktuje się, jako rozpoczęty dzień zwłoki. Miejsce dostawy magazyn Zamawiającego czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00 znajdujący się w Gdańsku ul. 3 maja 7. Wszelkie koszty dostarczenia zamówionych części do magazyny Zamawiającego ponosi Wykonawca. Szczegółowy zakres zamówienia określa SIWZ oraz umowa. Art. 93 1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo 2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31431000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Formularz Oferty (zał. nr 2); Uwaga: podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela zgodnie z wypisem z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o podwykonawcach wraz z wykazem asortymentowym zał. nr 1 do SIWZ. Powyższe dokumenty nie podlega uzupełnieniu i niezłożenie powyższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty. B. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; C. Oświadczenia ( ZAŁ. Nr 3/1 i 3/2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach