Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych na warzywa-owoce II półrocze 2019"

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-946 Piekary Śląskie, ul. Trautmana
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 879 236 , fax. 322 879 263
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Trautmana 4
  41-946 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 322 879 236, fax. 322 879 263
  REGON: 68660600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://biuletyn.abip.pl/dps_trautmana/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych na warzywa-owoce II półrocze 2019"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych warzywa - owoce na II półrocze 2019 dla Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich w następujących asortymentach : Załącznik nr 5 - Warzywa Owoce W/w ilości asortymentu są przewidywaną wielkością zamówienia. W uzasadnionych przypadkach przedmiot zamówienia może być realizowany w mniejszym lub większym zakresie. Wszystkie artykuły powinny być wysokiej jakości, pierwszego gatunku w opakowaniach oznaczonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w przedmiocie zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, tj. produktów innych producentów niż wymienione w formularzu asortymentowocenowym z zastrzeżeniem, aby artykuł spożywczy był o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych, walorach smakowych, estetycznych, zachowaniu się podczas obróbki gastronomicznej jak wymienione w formularzu. W takim przypadku należy zaznaczyć, jakiego produktu dotyczy oferta równoważna. Dostawy zamawiający będzie realizował zgodnie z informacją zawartą w poszczególnych załącznikach. Dostawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby zamawiającego na swój koszt i ryzyko. Miejscem dostawy jest Dom Pomocy Społecznej; ul. Trautmana 4; 41-946 Piekary Śląskie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa ofertę wypełniając formularz oferty zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, oraz dołącza do formularza oferty: 1) Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 . 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Jeśli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1. pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych dołącza do oferty oświadczenie o nie należeniu do żadnej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 10.5 SIWZ ( jeżeli dotyczy). 5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 6.2. Zgodnie z art.23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej, chyba, że wszyscy wspólnicy spółki podpiszą ofertę i załączniki do oferty), w takim przypadku Wykonawcy: 1) Dołączają dodatkowo do formularza oferty dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy ; 2) Składają odrębnie ( każdy z nich) oświadczenie, o których mowa w pkt 6.1.2) oraz 6.3 SIWZ. 6.3. Terminy składania innych dokumentów. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej wskazanej w punkcie 1. SIWZ informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86. ust.5 Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 przywołanej ustawy, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( tj.: Dz.U. z 2018, poz. 798,650,1637,1669.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do sporządzenia oświadczenia wykonawca może wykorzystać wzór stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ 6.4. Oświadczenia o których mowa w pkt 6. składane są w oryginale. 6.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach