Przetargi.pl
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów II LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start.

Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, Pl. Wolności 12A
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 410 36 95 , fax. 077 4103922
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
  Pl. Wolności 12A 12A
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. (077) 410 36 95, fax. 077 4103922
  REGON: 53142196300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów II LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 360 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów II LO w Namysłowie, w ramach realizacji projektu pt.: Dobry Start, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Poddziałanie 9.1.2. - szczegóły zamówienia określają wymagania, będące dodatkiem nr 3 do SIWZ. Zajęcia będą się odbywały w systemie pozalekcyjnym (od poniedziałku do piątku), a w uzasadnionych przypadkach również w weekendy, w danym dniu będą planowane max 3 godziny zajęć. Szczegółowy harmonogram zajęć ustali na roboczo koordynator projektu. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zadania zobowiązany jest do dostarczenia (najpóźniej w dniu podpisania umowy): 1) szczegółowej tematyki zadań uzgodnionej z koordynatorem projektu; 2) dokumentacji dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej, 3) dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe potwierdzające wykształcenie i uprawnienia egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, 4) pozytywnej opinii dyrektora szkoły / dziekana lub rektora uczelni. Zamówienie składa się z 14 części (zadań - zajęć) podzielonych na V bloków tematycznych: I Blok tematyczny-matematyka (2 części): 1) ZADANIE NR 1 - zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasie III (40h), 2) ZADANIE NR 2 - zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasie III (40h), II Blok tematyczny-języki obce (6 części): 3) ZADANIE NR 3 - zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w klasie III (20h), 4) ZADANIE NR 4- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w klasie III (20 h), 5) ZADANIE NR 5 - zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w klasie III (20 h), 6) ZADANIE NR 6 - zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w klasie III (20 h), 7) ZADANIE NR 7 - zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego w klasie III (20h), 8) ZADANIE NR 8 - zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego w klasie III (20h), III Blok tematyczny- język polski (3 części): 9) ZADANIE NR 9 - zajęcia z języka polskiego (40h), 10) ZADANIE NR 10 - zajęcia z języka polskiego (20h), 11) ZADANIE NR 11 - zajęcia z języka polskiego (20h), IV Blok tematyczny- doradztwo zawodowe (2 części): 12) ZADANIE NR 12 - zajęcia warsztatowe dla klasy III - poznajemy rynek pracy (20h), 13) ZADANIE NR 13 - zajęcia indywidualne dla klasy III - poznajemy rynek pracy (30h), V Blok tematyczny- zajęcia psychologiczno-pedagogiczne (1 część): 14) ZADANIE NR 14 - zajęcia z psychologiem - terapia indywidualna (30). Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części (zadania). Zamawiający, zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy, określił maksymalną liczbę części przedmiotu zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Maksymalna liczba części przedmiotu zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca wynosi: 1) na I blok tematyczny 2, 2) na II blok tematyczny 6, 3) na III blok tematyczny 3, 4) na IV blok tematyczny 2, 5) na V blok tematyczny 1. Co oznacza, że jeżeli wykonawca złoży ofertę na dany blok tematyczny, nie może złożyć oferty na pozostałe bloki tematyczne. Zatem Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może złożyć ofertę tylko na jeden blok tematyczny maksymalnie. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę / oferty na dwa lub więcej bloków tematycznych niż dopuszczona liczbę części w obrębie danego bloku tematycznego ofertę / oferty w całości odrzuca się na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako nieodpowiadającą treści SIWZ. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów w obrębie przedmiotu zamówienia danej części zostaną odrzucone. Miejsce realizacji zamówienia: II Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 802000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium wynosi 0,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.namyslow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach