Przetargi.pl
przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu Pora na aktywność umożliwiające podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6165420, 6165424 , fax. 012 6165428
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
  ul. Józefińska 14/002 14/002
  30-529 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6165420, 6165424, fax. 012 6165428
  REGON: 35150530800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu Pora na aktywność umożliwiające podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zajęciami będzie objętych: 1) 25 osób dorosłych, w tym : a) 19 osób dorosłych z rodzin z problemem opiekuńczo - wychowawczym, w których współistnieje problem alkoholowy i przemoc; b) 6 osób dorosłych (rodziców w wieku od 18 - 25 lat) z problemem opiekuńczo - wychowawczym 2) 33 dzieci w tym: a) w wieku od 5 miesięcy do 5 lat: 11 dzieci, b) w wieku od 6-17 lat: 22 dzieci. 2. Sposób organizacji zajęć: 1) Warsztaty prowadzone będą oddzielnie dla 3 grup po nie więcej niż 10 osób. 2) W trakcie zajęć Wykonawca zapewni możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem w ilości 2 godzin zegarowych dla każdego uczestnika; 3) Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów oraz metodami aktywnymi: dyskusja, wchodzenie w role, praca w grupie. 4) W czasie zajęć osób dorosłych, Wykonawca zapewni opiekę dla 33 dzieci. 3. Wykonawca zapewni zajęcia według poniższej specyfikacji (liczba godzin na 1 osobę) 4. Nazwa usługi Forma Odbiorca Ilość godzin łącznie na uczestnika Trening kompetencji i umiejętności społecznych - zajęcia grupowe. Zajęcia grupowe Uczestnicy dorośli 23 Poradnictwo specjalistyczne- psychologiczne Zajęcia indywidualne Uczestnicy dorośli 2 Usługi wspierające - Szkoła dla rodziców zajęcia grupowe Zajęcia grupowe Uczestnicy dorośli 34 Trening kompetencji i umiejętności i społecznych - nauka zachowań i trening zachowań w miejscach publicznych Zajęcia grupowe Uczestnicy dorośli, dzieci 8 Zajęcia grup wsparcia Zajęcia grupowe Uczestnicy dorośli 12 Opieka nad dziećmi Zajęcia grupowe Dzieci 71 5. Miejsce realizacji zamówienia: (podać dokładny adres) 1) Lokal w granicach administracyjnych Krakowa dysponujący minimum 2 salami do zajęć - świetlicową lub konferencyjną na min. 13 osób, stanowiącymi oddzielne pomieszczenia, układ sali umożliwiający przeprowadzenie warsztatów tj. ułożenie krzeseł w półkole okrąg, przestrzeń na ćwiczenia ruchowe . Wyposażenie sal: w sprzęt audio - video lub DVD (telewizor, DVD lub video, możliwość podłączenia laptopa do rzutnika multimedialnego, ekran, flipczart z pisakami 4 x czarny, 2x niebieski, 2x zielony, 2x czerwony oraz papierem,) 1 ryza papieru białego A4 do drukarki, możliwość wydrukowania lub kserowania materiałów do zajęć; 2) Lokal musi znajdować się w odległości nie większej niż 1 km od najbliższego przystanku komunikacji zbiorowej 3) Lokal musi posiadać 3 sale do zajęć dla dzieci wraz z wyposażeniem w zabawki, gry planszowe i materiały plastyczne, zestaw do oglądania filmów, miejscem do odpoczynku ( telewizor, DVD i filmy dla dzieci i młodzieży) 4) Lokal musi posiadać 1 salę przystosowaną dla dzieci w wieku od 5 m-ca życia do 5 lat (11 dzieci) wyposażona w wykładzinę dywanową, kojec, przewijak, łóżeczka do spania dla niemowląt 2 szt. z pościelą, zabawki dostosowane do wieku dzieci; 5) Na terenie obiektu lub w odległości nie większej, niż 500 m musi znajdować się wyposażony plac zabaw z min. 3 urządzeniami do zabawy. 6. Opieka nad dziećmi beneficjentów podczas zajęć rodziców, 1) Opieka będzie się odbywać podczas uczestniczenia rodziców w zajęciach grupowych oraz podczas ich zajęć indywidualnych- harmonogram opieki nad dziećmi będzie równoległy do harmonogramu zajęć rodziców . 2) Do dzieci w wieku: a) od 5 tego m-ca życia do 3 r.ż. (6 dzieci) wymaganych jest 2 opiekunów b) w wieku od 4 r.ż. do 6 r.ż. (8 dzieci) wymaganych jest 2 opiekunów c) w wieku od 7 r.ż. do 12 r.ż. (12 dzieci) wymaganych jest 2 opiekunów d) w wieku od 13 r.ż. do 17 r.ż. ( 7 dzieci) wymagany jest 1 opiekun 3) Podczas zajęć dorosłych beneficjentów, Wykonawca zapewni dla dzieci od 4 roku życia poza zajęciami w salach wyjścia do Ogrodu Zoologicznego, Muzeum Przyrodniczego, Ogrodu Doświadczeń, kina, Ogrodu Botanicznego, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Inżynierii Miejskiej. Koszt wejściówek i transportu pokrywa Wykonawca. 4) Zajęcia winny być dostosowane do warunków pogodowych oraz możliwości dzieci 5) Wykonawca zabezpieczy dla dzieci materiały plastyczne, dydaktyczne, gry oraz sprzęt sportowy. 7. Tematyka zajęć: 1) Trening kompetencji społecznych: a) organizacja funkcjonowania rodziny tj. planowanie obowiązków domowych, planowanie wspólnego czasu wolnego, organizacja rutynowych czynności codziennych (tj: higiena, utrzymywanie porządku w mieszkaniu, itp.; udział w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, wyjazdów rodzinnych ); profilaktyka zdrowotna b) przełamywanie niewłaściwych nawyków dotyczących planowania dnia, ustalanie priorytetów rodziny; c) trening ekonomiczny (dochody, wydatki, planowane zakupy, remonty, naprawy; zachcianki, uporządkowywanie dokumentów rodziny np: rachunki za prąd, gaz, czynsz, dokumentacja medyczna, zawodowa) d) trening asertywnych zachowań wobec członków rodziny; e) przełamywanie ról stereotypowych dla poszczególnych członków rodziny; f) przeciwdziałanie manipulacji i radzenie sobie z manipulacją dzieci; g) autoprezentacja w rodzinie; h) budowanie pozytywnych relacji: początek dobrych relacji, wzmacnianie, budowanie poczucia bezpieczeństwa i poszanowania, dziecko jako partner do rozmowy, wyrażanie pozytywnych emocji, poszanowanie odrębności, tolerancja odmienności, i) zasady savoir vivre, j) toksyczne emocje w rodzinie: nadopiekuńczość; przemoc; zachowania dyrektywne; kłamstwo i manipulacja; bierność; zamiana ról; wyręczanie; system kar i nagród; deprecjonowanie osiągnięć, k) rozpoznawanie zagrożeń (alkohol, środki odurzające, Internet, nikotyna, prostytucja nieletnich) l) nawiązanie relacji z innymi członkami grupy ; m) organizacje i instytucje które mogą wesprzeć w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych n) zachowanie w miejscu publicznym i korzystanie z dostępnych ofert kulturalnych; 2) Szkoła dla rodziców: a) Program kursu psychoedukacyjnego dla rodziców wg Adele Faber i Elaine Mazlish - Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły (Szkoła dla Rodziców); b) Komunikacja: rozbudowanie sieci kontaktów społecznych; formułowanie czytelnych komunikatów; formułowanie i przekazywanie informacji zwrotnych; uważne słuchanie; konstruktywna krytyka; kłamstwo; agresja słowna c) Zasady utrzymania higieny dzieci, pielęgnacji dostosowanej do wieku i stanu zdrowia dzieci, udzielania pierwszej pomocy, właściwego wyboru odzieży dostosowanej do pory roku i warunków atmosferycznych 3) Grupy wsparcia: zasady tworzenia i funkcjonowania grup wsparcia, liderzy grup. 4) Trening zachowań w miejscach publicznych - Gra Miejska Wykonawca zorganizuje dla wszystkich uczestników zabawę (trwającą 5 godzin zegarowych), na otwartej przestrzeni angażującą całe rodziny zawierającą elementy : a) współpracy rodziców z dziećmi, b) przełamujące negatywny obraz rodzica w oczach dziecka c) pozwalające dostrzec w dziecku partnera d) budujące obraz rodzica jako osoby obdarzonej autorytetem Zajęcia będą łączyć elementy podchodów, współpracy i współzawodnictwa grup stworzonych przez rodziny. Gra miejsca winna zostać zorganizowana z wykorzystaniem historii miasta (np. baśnie i legendy krakowskie). 8. Cel zajęć Po ukończeniu cyklu zajęć każdy beneficjent powinien: 1) poznać zasady prawidłowych relacji i komunikacji w rodzinie i wykorzystywać ją w życiu codziennym, 2) umieć angażować członków rodziny w zajęcia domowe i podejmować właściwe role społeczne, 3) poznać zasady tworzenia prawidłowego harmonogramu dnia, 4) umieć zaplanować czas wolny przeznaczony na wypoczynek i rozwój indywidualny, 5) umieć budować poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości u członków rodziny; 6) umieć dostrzec potencjał dzieci i odpowiednio je zainspirować adekwatnie do ich potencjału; 7) umieć zachować się w miejscu publicznym i umieć korzystać z dostępnych mu ofert kulturalnych; 8) nauczyć się gospodarowania budżetem rodziny i racjonalne planować wydatki; 9) znać zasady savoir vivre; 10) znać swoje moce i słabe strony; 11) określić swój wizerunek w rodzinie, umieć go zmienić lub ukształtować zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami; 12) nawiązać relacje z innymi członkami grupy; 13) zapoznać się z tematyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz wynikającymi z tego tytułu zagrożeniami; 9. Podczas całej usługi Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Prowadzenia dziennika każdych zajęć zawierającego listę obecności( podpisywaną przez Beneficjentów na koniec każdych zajęć), wymiar godzin, 2) Uzyskania potwierdzenia odbioru przez beneficjentów materiałów piśmienniczych, wyżywienia oraz publikacji; 3) Przedstawienia szczegółowego programu zajęć, opieki nad dziećmi oraz konspektów zajęć do akceptacji Zamawiającego w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy . 4) Dostarczenia materiałów dydaktycznych i publikacji o łącznej objętości minimalnie 100 stron A 4, ilustrowanych z zakresu problemów określonych w punkcie 7 treści zamówienia; 5) Zapewnienia materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika: a) planu zajęć b) długopisu metalowego typu zenit; c) bloku biurowego 60 stron kratka A4 d) skryptu zawierającego tematy omawiane na zajęciach, wskazówki, porady 6) Oznaczenia dokumentów wytworzonych w związku z realizacją zadania, materiałów, pomieszczeń w których odbywać się będą zajęcia itp., zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów POKL, zamieszczonymi na stronie internetowej www.efs.gov.plZPFEStronDokumenty.aspx; 7) Wydania po zakończeniu realizacji usługi zaświadczeń oznakowanych zgodnie z wytycznymi POKL, 8) Prowadzenia dokumentacji fotograficznej usługi i przekazania jej na zakończenie całej usługi Zamawiającemu ; 9) Zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem zadania oraz przestrzegania innych postanowień ustawy o ochronie danych osobowych 10) Przeprowadzenia oceny skuteczności podjętych działań w odniesieniu do założonych celów oraz przedstawienia ich na spotkaniu podsumowującym. 11) Zorganizowania w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia usługi w zasobach lokalowych Zamawiającego spotkania podsumowującego, podczas którego przekaże Zamawiającemu zgromadzoną dokumentację tj: listy obecności, potwierdzenia odbioru materiałów piśmienniczych , wyżywienia oraz publikacji, dokumentacji fotograficznej z przebiegu realizacji usługi; 12) Przedstawienia pisemnej opinii psychologa o każdym dorosłym uczestniku oraz wskazówki do dalszej pracy dla każdego dorosłego uczestnika 14. Podczas każdych zajęć, Wykonawca zapewni wyżywienie każdemu uczestnikowi wg poniższego menu: Dorośli :kawa - 250 ml, herbata - 250 ml, woda mineralna - butelka 0,5 l., soki owocowe 100% jabłkowy, pomarańczowy w dzbankach 250 ml., ciasteczka konferencyjne - 15 dkg na osobę Dzieci: drożdżówka - 1 sztuka, serek homogenizowany o różnych smakach - 1 sztuka - 150 g., soki owocowe 100 %, w zakręcanych butelkach , poj. 330 ml., woda mineralna - butelka 500 ml, owoc - 1 sztuka (jabłko lub banan) 15. Ustalenia dodatkowe: 1) Wykonawca może zostać skontrolowany w zakresie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego lub podmiot kontrolujący Zamawiającego; 2) W pomieszczeniach, w których będą odbywać się zajęcia będzie panować temperatura pokojowa; 3) W przypadku gdy beneficjent zrezygnuje z uczestnictwa w warsztatach w trakcie ich realizacji Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części zamówienia tj. faktycznie przeprowadzonych godzin warsztatów; 4) W przypadku gdy beneficjent zrezygnuje z uczestnictwa w warsztatach przed ich rozpoczęciem, Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek wynagrodzenie; 5) W trakcie zajęć stacjonarnych dzień tygodnia spotkań może być zmieniony w czasie zajęć stacjonarnych na wniosek grupy; 6) Zamawiający wymaga aby cały cykl zajęć dla danej grupy będzie prowadziła 1 osoba od początku do końca (nie dotyczy sytuacji losowych osób prowadzących zajęci 7) Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów, o których mowa w rozdz. II ust. 2 siwz IV. Termin realizacji zamówienia: w okresie od dnia podpisania umowy do 15.05.2012 r. w tym: 1. część warsztatowa: 1) w okresie od dnia podpisania umowy do 15.05.2012 r. 2) 2 lub 3 spotkania miesięcznie po 3 godziny zegarowe 3) spotkania w godzinach pomiędzy 10.00 a 18.00 4) w dniach: soboty. 2. trening zachowań w miejscach publicznych -Gra miejska: 1) w okresie od 1.09.2011 do 30.09.2011 roku 2) w dniach: sobota 3) w godzinach pomiędzy 13.00 a 18.00 3. trening zachowań w miejscach publicznych - zajęcia w Muzeum Lotnictwa Polskiego i zwiedzanie muzeum 1) w okresie od 31.03.-15.05.2012 roku 2) w dniach: sobota 3) w godzinach pomiędzy 11.00 a 14.00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 804000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach