Przetargi.pl
Przeprowadzenie warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-447 Lublin, Diamentowa 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
  Diamentowa 2
  20-447 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 432687353
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rops.lubelskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie warsztatów dla powiatów województwa lubelskiego w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego (JST) z podmiotami ekonomii społecznej (PES). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SWZ.Przeprowadzenie warsztatów dla powiatów województwa lubelskiego w zakresie w zakresie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych realizowanych przez JST. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa minimalne warunki udziałuw postepowaniu w zakresie warunku zdolności zawodowej, w następujący sposób:Część 1. Przeprowadzenie warsztatów dla powiatów województwa lubelskiego w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego (JST) z podmiotami ekonomii społecznej (PES).Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, który uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą – trenerem posiadającym następujące kwalifikacje: co najmniej wykształcenie wyższe; co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy lub ścisłej współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy lub ścisłej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i/lub jednostkami organizacyjnymi jednostek samorządu terytorialnego, co najmniej 300 h przeprowadzonych szkoleń/warsztatów/wykładów/doradztwa z tematyki ekonomii społecznej, doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 5 szkoleń/ warsztatów po co najmniej 8h każde lub 50h doradztwa, z zakresu budowania współpracy/partnerstwa pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (JST) z podmiotami ekonomii społecznej (PES).Część 2. Przeprowadzenie warsztatów dla powiatów województwa lubelskiego w zakresie w zakresie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych realizowanych przez JST.Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, który uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą – trenerem posiadającym następujące kwalifikacje: co najmniej wykształcenie wyższe; co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy lub ścisłej współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy lub ścisłej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i/lub jego jednostkami organizacyjnymi, co najmniej 100 h przeprowadzonych szkoleń/warsztatów/wykładów/doradztwa z tematyki stosowania klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, doświadczenie w prowadzeniu minimum 5 szkoleń/warsztatów po co najmniej 8h każde lub 50h doradztwa z tematyki Prawa zamówień publicznych w zakresie stosowania klauzul społecznych i aspektów społecznych skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach