Przetargi.pl
Przeprowadzenie szkolenia Brukarz

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-500 Sejny, ul. Łąkowa 26
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 516 39 70 , fax. 87 516 33 75
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
  ul. Łąkowa 26 26
  16-500 Sejny, woj. podlaskie
  tel. 87 516 39 70, fax. 87 516 33 75
  REGON: 79074285300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkolenia Brukarz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie Brukarz dla 7 osób bezrobotnych. 1) Program szkolenia powinien być opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186). Program szkolenia musi zawierać informacje o których mówi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku (Dz. U. z 2014r. poz. 667 ) oraz powinien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych dostępne w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 7 lit. e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zmianami), 2) Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu Brukarz 3) Na szkolenie powinny składać się między innymi następujące zagadnienia: a) organizowanie toku pracy zgodnie z zasadami BHP i ppoż. b) zapoznanie z podstawowym sprzętem i narzędziami do układania kostki brukowej c) materiały wykorzystywane do zabudowy placów utwardzonych d) czytanie dokumentacji technicznej e) brukowanie w ozdobne wzory nawierzchni z różnych typów f) dokonywanie napraw nawierzchni brukowych ulic i chodników g) zajęcia praktyczne w tym: Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem trasy chodnika, Ustawienie krawężnika na betonowej ławie z oporem (beton C-10) i betonowych obrzeży trawnikowych na podsypce cem-piask, Ułożenie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6cm (kolor szary) na podsypce cem-piask gr. 7cm, Wykonanie podbudowy gr. 15cm na zjazdach z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa łamanego, Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (kolor czerwony) na podbudowie gr. 10cm z betonu C-7,5 UWAGA: Zamawiający podał minimalny zakres programowy wskazując tym samym na zagadnienia, które muszą być podjęte podczas szkolenia. Wykonawca może przedstawić autorski program szkolenia, zawierający niezbędne minimum, rozszerzając dowolnie zakres poszczególnych zagadnień oraz dodając własne moduły tematyczne. 4) Zamawiający skieruje na szkolenie ogółem 7 osób (1 grupa). Rekrutacja leży po stronie zamawiającego. Koszt szkolenia jednej osoby równa się ilorazowi całkowitego kosztu szkolenia przez liczbę uczestników szkolenia. 5) Zajęcia teoretyczne powinny odbywać się w Sejnach i mieć formę wykładów. Zajęcia praktyczne powinny odbyć się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - chodnik przy ul. powiatowej nr 2580B Marii Konopnickiej Załącznik nr 10 do SIWZ . 6) Szkolenie powinno odbyć się w następującym terminie: październik - listopad 2014r. Zajęcia na szkoleniu powinny odbywać się codziennie, od poniedziałku do piątku (Zamawiający dopuszcza również możliwość prowadzenia szkolenia w soboty, w sytuacji gdyby istniała taka konieczność ze względów organizacyjnych) w godzinach przedpołudniowych lub popołudniowych - zaczynać się nie wcześniej niż o godz. 8.00, kończyć nie później niż o godzinie 18.00. Powinny obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Czas trwania szkolenia w ciągu jednego dnia nie może być dłuższy niż 8 godzin zegarowych. 1 godzina kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne trwające 45 minut i 15 minutową przerwę. Długość przerw może być ustalana elastycznie. 7) Maksymalny czas trwania kursu powinien wynosić maksymalnie 7 tygodni i powinien obejmować 180 godzin dydaktycznych: w tym 156 godzin zajęć praktycznych i 24 teoretycznych 8) Szkolenie winno kończyć się egzaminem wewnętrznym w ostatnim dniu szkolenia i wydaniem stosownego zaświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w § 18 ust. 2 (Załącznik nr 5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186). Do każdego zaświadczenia należy wystawić suplement zawierający następujące informacje: Okres trwania szkolenia oraz tematy i wymiar godzin edukacyjnych. 9) Uczestnicy szkolenia przed szkoleniem i na koszt Zamawiającego zrobią badania lekarskie u Lekarza Medycyny Pracy stwierdzające zdolność do uczestnictwa w szkoleniu i podjęcia pracy na stanowisku brukarza. (Koszty badań lekarskich nie powinny zawierać się w cenie szkolenia przedstawionej przez Wykonawcę.) 10) Wykonawca przygotowujący całkowitą kalkulację kosztów szkolenia musi wziąć pod uwagę, że: na zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć praktycznych powinna być przeznaczona kwota do 29.930,00 zł brutto, zgodnie z załączonym przedmiarem - załącznik nr 9 do SIWZ. 11) Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił w trakcie szkolenia: a) warunki zgodne z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska, b) kadrę posiadającą wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe tożsame z przedmiotem zamówienia oraz nadzór wykładowcy lub instruktora na każdym etapie prowadzonego szkolenia, c) odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia zajęć teoretycznych: salę szkoleniową lub pracownię zlokalizowaną na terenie miasta Sejny - gwarantującą miejsce siedzące dla każdego uczestnika szkolenia, stolik, ławkę lub krzesło z przystawką zapewniającą swobodne sporządzanie notatek - wyposażoną w sprzęt audiowizualny, oraz inny niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia szkolenia dla grupy minimum 8 osób, d) nieodpłatne materiały szkoleniowe, przekazane każdemu z uczestników na własność, zawierające minimum: podręcznik uwzględniający tematykę zawartą w programie szkolenia, notatnik - format A-4, długopis a także niezbędne materiały dydaktyczne w formie instrukcji, tabel, schematów itp. e) odzież ochronną w skład której powinny wchodzić co najmniej: buty robocze, rękawice ochronne, ogrodniczki robocze oraz bluza robocza, koszula z długim rękawem, koszulka z krótkim rękawem. f) gorące i zimne napoje (kawa, herbata, woda mineralna) oraz ciepły obiad w każdym dniu szkolenia a także pomieszczenie w którym podczas trwania szkolenia będą spożywane posiłki i udostępniane będą napoje, g) dostęp do odpowiedniego sprzętu dla każdego uczestnika szkolenia, podczas zajęć praktycznych, h) ubezpieczenie od nagłych wypadków dla osób, które nie będą pobierały stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniu. 12) Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie również: a) zapewnić realizację zamówienia na wysokim poziomie, umożliwiającym zdobycie kwalifikacji i praktycznych umiejętności, b) przeprowadzić egzaminy końcowe, sprawdzające poziom zdobytej wiedzy i umiejętności, c) współpracować z Zamawiającym w zakresie ustalania dokładnego harmonogramu zajęć, d) zapewnić możliwość stałego, bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym, w tym umożliwić mu przeprowadzenie ewentualnych wizyt monitorujących w miejscu realizacji zamówienia łącznie z wykonaniem fotografii, e) na koniec szkolenia przekazać uczestnikom kursu ankiety (Załącznik nr 6 do SIWZ) służące ocenie jakości oraz sprawdzeniu efektów szkolenia. f) prowadzić odpowiednią dokumentację: imienne listy obecności na każdych zajęciach, dziennik zajęć, zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, lista potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych i biurowych oraz ubrań roboczych, rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenie, protokół z egzaminu, 13) Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za szkolenie, zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o: a) nie zgłoszeniu się Uczestników na szkolenie, b) przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności skierowanych osób bezrobotnych, c) innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu szkolenia i umowy. 14) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujących dokumentów: a) oryginału ankiet oceniających szkolenie przeprowadzonych wśród uczestników wraz z analizą wyników oceny, b) oryginału imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie; c) oryginału imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia; d) kserokopii rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji poświadczony za zgodność z oryginałem; e) kserokopii dziennika zajęć poświadczona za zgodność z oryginałem; f) kserokopii list obecności poświadczona za zgodność z oryginałem; g) kserokopii protokołu z egzaminu, h) kserokopii wszystkich zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia, poświadczone za zgodność z oryginałem; i) oryginału listy potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych i biurowych oraz ubrań roboczych, l) Innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia kursu.15) Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) i co za tym idzie przetwarzać dane osobowe uczestników i uczestniczek tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia. 16) Efektem szkolenia powinno być ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej odcinku ul. powiatowej nr 2580B - Marii Konopnickiej zgodnie z mapką poglądową załącznik nr 10
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.sejny.sisco.info/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach