Przetargi.pl
Konserwacja bieżąca i gruntowna cieków na terenie pow. siemiatyckiego, białostockiego, hajnowskiego - zad. OTB V/3

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6/108
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7481200 , fax. 085 7481201
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Handlowa 6/108 6/108
  15-399 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7481200, fax. 085 7481201
  REGON: 57975085905000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja bieżąca i gruntowna cieków na terenie pow. siemiatyckiego, białostockiego, hajnowskiego - zad. OTB V/3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w ramach zadania Konserwacja bieżąca i gruntowna cieków na terenie pow. siemiatyckiego, białostockiego, hajnowskiego - zad. OTB V/3, obejmującego: 1) Obiekt nr 1 - Konserwacja gruntowna cieku naturalnego - Ciek spod Stadnik w km 8+880-9+560, gm. Drohiczyn, pow. Siemiatycze; 2) Obiekt nr 2 - Konserwacja bieżąca w km 0+000-19+749,- Ciek spod Krynickich, gm. Juchnowiec, Zabłudów, pow. Białystok; 3) Obiekt nr 3 - Konserwacja gruntowna cieku naturalnego -Rzeka Rudnia w km 5+110-8+100, gm. Narew, pow. Hajnówka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach