Przetargi.pl
Przeprowadzenie prac budowlanych remontowo, aranżacyjno, adaptacyjnych w ramach oferty "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu "Senior+" w ramach zadania "Moduł I pn. Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"/Klubu "Senior+" w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020"" na działce nr 179 obręb 21, przy ulicy Kolejowej 33 w Międzyzdrojach

Gmina Międzyzdroje ogłasza przetarg

 • Adres: 72-500 Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 913 275 652 , fax. 913275630
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzyzdroje
  ul. Książąt Pomorskich 5
  72-500 Międzyzdroje
  tel. 913 275 652, fax. 913275630
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miedzyzdroje.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie prac budowlanych remontowo, aranżacyjno, adaptacyjnych w ramach oferty "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu "Senior+" w ramach zadania "Moduł I pn. Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"/Klubu "Senior+" w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020"" na działce nr 179 obręb 21, przy ulicy Kolejowej 33 w Międzyzdrojach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: "Przeprowadzenie prac budowlanych remontowo, aranżacyjno, w ramach zadania "Moduł I pn. Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"/Klubu "Senior+" w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020"" na działce nr 179 obręb 21, przy ulicy Kolejowej 33 w Międzyzdrojach,", poprzez: " przebudowa oraz remont pomieszczeń demontaż istniejących urządzeń kuchennych demontaż wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej wykonanie wyburzeń zgodnie z załącznikiem graficznym montaż drzwi wewnętrznych wykonanie podciągów i nadproży wykonanie nowych ścianek murowanych wykonanie wylewki betonowej oraz montaż wykładziny PCV tynkowanie ścian i sufitów malowanie ścian i sufitów montaż płytek podłogowych (pom. aneks kuchenny, WC, szatnia) i ściennych do 2,0 m wysokości (pom. aneks kuchenny, WC) montaż urządzeń sanitarnych (biały montaż + stelaże podtynkowe) montaż oświetlenia montaż elementów wyposażenia pomieszczeń - zgodnie z załącznikiem graficznym i opisem obudowanie stropu drewnianego od dołu systemem GKF w klasie REI 60 odporności ogniowej wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej i ciepłej wymiana instalacji centralnego ogrzewania wymiana grzejników pod warunkiem spełnienia wymagań określonych obowiązującymi przepisami prawa. 2. Lokalizacja inwestycji: Zakres robót obejmuje część parteru obiektu ul. Kolejowa 33, Międzyzdroje, teren działki nr 179 obręb 21 Międzyzdroje Do ww. obiektu gmina Międzyzdroje posiada tytuł prawny - własność. Lokalizacja przedmiotowej instalacji jest określona w programie funkcjonalno-użytkowym na mapach. 3. Układ funkcjonalno-przestrzenny. Program funkcjonalno-żytkowy - "przeprowadzenie prac budowlanych remontowo, aranżacyjno, adaptacyjnych w ramach oferty "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu "Senior+" w ramach zadania "Moduł I pn. Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"/Klubu "Senior+" w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020"" na działce nr 179 obręb 21, przy ulicy Kolejowej 33 w Międzyzdrojach". 4. Opis materiałów użytych do inwestycji Ogólne wymagania i Normy zostały określone w programie funkcjonalno-użytkowym. 5. Gwarancja i atesty Wykonany przedmiot zamówienia powinien posiadać okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące, termin gwarancji zaczyna biec w dniu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego ostatecznym protokołem odbioru. Przy odbiorze wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu karty gwarancyjne, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne na dostarczone urządzenia, regulamin użytkowania. 6. Pozostałe informacje Podane w programie funkcjonalno-użytkowym przykładowe nazwy handlowe materiałów i ich producentów nie stanowią nakazu ich stosowania. Nazwami posłużono się w celu opisania parametrów jakościowych danego wyrobu. Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub lepsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie elementy mogą być zastąpione przez inne, równoważne, o parametrach nie gorszych niż wskazane przez zamawiającego, posiadające wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy oraz przedmiar i na tej podstawie należy wycenić ofertę. Przedmiot zamówienia obejmuje także wszystkie inne czynności, wyraźnie niewyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia, które z przyczyn technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, są lub staną się niezbędne do wykonania robót opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym. Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym służącym do wyceny przedmiotu zamówienia. W razie różnicy w treści dokumentów przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informację o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów. Materiały uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót, za wyjątkiem odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót, stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla ich zachowania. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust.5 ustawy p.z.p.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4 000.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty, Kosztorys ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach