Przetargi.pl
„Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na występowanie substancji biogennych dla wybranych zlewni JCWP etap I oraz przyczyn słabego stanu wód jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr PLGW2000157”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 (22) 37 20 260 , fax. +48 (22) 37 20 295
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (22) 37 20 260, fax. +48 (22) 37 20 295
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wody.gov.pl; https://gliwice.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na występowanie substancji biogennych dla wybranych zlewni JCWP etap I oraz przyczyn słabego stanu wód jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr PLGW2000157”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na występowanie substancji biogennych dla wybranych zlewni JCWP etap I oraz przyczyn słabego stanu wód jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr PLGW2000157. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część I : Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na występowanie substancji biogennych dla wybranych zlewni JCWP etap I Przedmiotem zamówienia jest ustalenie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na występowanie substancji biogennych, których źródłem mogą być zanieczyszczenia generowane przez sektor komunalny, przemysłowy i rolniczy. Działanie to jest związane z Aktualizacją Programu Wodno-Środowiskowego Kraju (aPWŚK). Aktualizacja PWŚK jest jednym z dokumentów planistycznych powiązanych m.in. z Aktualizacją Planów Gospodarowania Wodami na Obszarach Dorzeczy (aPGW), mającym na celu osiągnięcie przez jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych celów środowiskowych. Aktualizacja PWŚK określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacja PGW jest jednym z dokumentów wdrażających Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Aktualizacje PGW posiadają rangę rozporządzeń, a zostały opublikowane w następujących Dziennikach Ustaw: aPGW dorzecza Wisły Dz. U. 2016, poz. 1911, 1958, aPGW dorzecza Odry Dz. U. 2016, poz. 1967. Zadanie zostało przypisane tym niemonitorowanym jednolitym częściom wód powierzchniowym, które według oceny z przeniesienia posiadały stan poniżej dobrego, a w wyniku analiz prowadzonych na potrzeby aPWŚK nie zidentyfikowano w ich obrębie presji mającej wpływ na ten stan. W ramach przedmiotowego działania przewidziano określenie przyczyn występowania przekroczeń dopuszczalnych stężeń azotu ogólnego, azotu amonowego, azotu Kjeldahla, azotu azotanowego, fosforu ogólnego jeżeli w wyniku przeprowadzonych analiz pobranych próbek wody wystąpią przekroczenia wartości klasy drugiej oceny stanu. W wyniku analiz zostaną wskazane działania do wdrożenia, które pozwolą ograniczyć nadwyżkę tych ładunków. Część II : Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn słabego stanu wód jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr PLGW2000157. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pogłębionej analizy znaczących oddziaływań antropogenicznych w celu ustalenia przyczyn słabego stanu wód jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr PLGW2000157. Działanie to bezpośrednio wynika z zapisów Aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju (aPWŚK). Aktualizacja PWŚK jest jednym z dokumentów planistycznych powiązanych m.in. z Aktualizacją Planów Gospodarowania Wodami na Obszarach Dorzeczy (aPGW), mającym na celu osiągnięcie przez jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych celów środowiskowych. Aktualizacja PWŚK określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacja PGW jest jednym z dokumentów wdrażających Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Aktualizacje PGW na obszarze dorzecza Wisły posiada rangę rozporządzenia i została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2016 r., poz. 1911, 1958. 5.5.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - dla części I zawiera ZAŁĄCZNIK NR 7.1 do SIWZ i obejmuje swoim zakresem: W części I: 1. Przedmiot zamówienia 2. Obszar opracowania 3. Zakres opracowania: 3.1. Charakterystyka wskazanych jednolitych części wód wraz z opisem ich zlewni. 3.2. Wykonanie badań zawartości azotu ogólnego, azotu amonowego, azotu Kjeldahla, azotu azotanowego i fosforu ogólnego w każdej z wymienionych JCWP wraz z odniesieniem wyników tych badań do rozporządzenia odnośnie oceny stanu. 3.3. Identyfikacja punktowych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie substancjami biogennymi. 3.4. Analiza presji na podstawie zidentyfikowanych źródeł zanieczyszczeń, badań laboratoryjnych. 3.5. Określenie wymaganego stopnia redukcji zawartości związków azotu i fosforu w jednolitych częściach wód w aspekcie rozporządzenia oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych. 3.6. Opracowanie wykazu możliwych do zastosowania działań umożliwiających ograniczenie emisji związków azotu i fosforu do wód w odniesieniu do zidentyfikowanych źródeł zanieczyszczeń. 3.7. Podsumowania i wnioski. 4. Terminy realizacji zamówienia. 5. Materiały do wykorzystania przez Wykonawcę 5.1. Przekazane przez Zleceniodawcę 5.2. Do pozyskania przez Wykonawcę 6. Forma zakończenia i przekazania opracowania - dla części II zawiera ZAŁĄCZNIK NR 7.2 do SIWZ i obejmuje swoim zakresem: W części II: 1. Przedmiot zamówienia 2. Obszar opracowania 3. Zakres merytoryczny: 3.1. Charakterystyka jednolitej części wód podziemnych 3.2. Charakterystyka presji 3.3. Analiza danych monitoringowych i oceny stanu 3.4. Pogłębiona analiza presji zidentyfikowanych źródeł w odniesieniu do stanu obecnego oraz w perspektywie do roku 2021 i 2027 3.5. Wskazanie działań / dobrych praktyk 3.6. Podsumowania i wnioski 4. Terminy realizacji zamówienia 5. Materiały do wykorzystania w opracowaniu: 5.1. Materiały przekazywane przez Zamawiającego 5.2. Materiały do pozyskania przez Wykonawcę 6. Forma zakończenia i przekazania opracowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71313000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (propozycja zobowiązania stanowi ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach