Przetargi.pl
Przeprowadzenie badania społecznego pn.: Opiekunowie rodzinni osób starszych- problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej - w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-070 Kraków, ul. Piastowska 32
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 422 06 36 , fax. 12 422 06 36 w. 44
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
  ul. Piastowska 32 32
  30-070 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 422 06 36, fax. 12 422 06 36 w. 44
  REGON: 35161250100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie badania społecznego pn.: Opiekunowie rodzinni osób starszych- problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej - w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania społecznego pn.: Opiekunowie rodzinni osób starszych - problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej, którego celem jest identyfikacja, charakterystyka, jak i ocena rozwiązań i sposobów, które mogą systemowo wspierać opiekunów rodzinnych osób starszych w Małopolsce. Badanie ma charakter jakościowy i będzie realizowane w oparciu o 40 indywidualnych wywiadów pogłębionych z rodzinnymi opiekunami osób starszych oraz 3 panele eksperckie ze specjalistami na podstawie ostatecznych wersji narzędzi badawczych do wywiadów przygotowanych przez Wykonawcę po przeprowadzeniu pilotażu narzędzi przygotowanych przez Zmawiającego i zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz scenariusza panelu opracowanego przez Zamawiającego. W ramach realizacji badania Wykonawca opracuje także strategię rekrutacji opiekunów rodzinnych, przeprowadzi rekrutację opiekunów i uczestników paneli eksperckich na podstawie określonej przez Zamawiającego struktury próby badawczej, opracuje zestawienie tabelaryczne wypowiedzi opiekunów i wyników paneli, listę rozwiązań proponowanych przez opiekunów na użytek paneli oraz opracuje transkrypcje z wywiadów i paneli. 2. Badanie będzie składało się z 2 części obejmujących następujące zadania: Część I - Indywidualne wywiady pogłębione z opiekunami: Zadanie 1 - Opracowanie ostatecznych wersji narzędzi badawczych do wywiadów. Zadanie 2 - Opracowanie strategii rekrutacji. Zadanie 3 - Rekrutacja uczestników wywiadów. Zadanie 4 - Przeprowadzenie wywiadów. Zadanie 5 - Sporządzenie transkrypcji z wywiadów. Zadanie 6 - Opracowanie zestawienia tabelarycznego wypowiedzi respondentów. Część II - Panele eksperckie: Zadanie 1 - Opracowanie list rozwiązań proponowanych przez opiekunów. Zadanie 2 - Rekrutacja uczestników paneli. Zadanie 3 - Przeprowadzenie paneli eksperckich. Zadanie 4 - Sporządzenie transkrypcji z paneli. Zadanie 5 - Sporządzenie zestawienia tabelarycznego wyników paneli. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, w tym kierownika projektu, moderatorów i osób przeprowadzających indywidualne wywiady pogłębione (IDI), znajduje się w załączniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) do wzoru umowy, stanowiącego Część II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793150005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach