Przetargi.pl
Przegląd siłowni DC

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 574 62 44 , fax. 22 574 63 59
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
  ul. Wieżowa 8
  02-147 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 574 62 44, fax. 22 574 63 59
  REGON: 14088677100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pansa.pl/category/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przegląd siłowni DC
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądu i konserwacji 30 szt. siłowni telekomunikacyjnych 48V oraz 24V, typu MINIPACK oraz FLATPACK2 produkcji ELTEK wraz z dostawą i wymianą sterowników i baterii oraz wykonaniu przeglądu i konserwacji 2 kpl. siłowni telekomunikacyjnych 48V typu PRSB 1000 / 4x1000W produkcji ELTEK wraz z bateriami akumulatorów 2x4x12V-85Ah Sonnenschein typu A512/85, pobór prądu ok. 40A. Lokalizacje: Babimost, Krynice Białostockie, Bydgoszcz, Gołymin, Grajewo, Grudziądz, Jędrzejów, Katowice, Kokoszki, Kotuń, Łódź, Pułtusk, Sieradz, Służewiec, Stare Iganie, Trzebielino, Trzebnica, Kartuzy, Legnica, Złota Karczma, Chojnice, Połczyn Zdrój, Warszawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71630000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 3. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa – rachunek 03 1130 1017 0025 0094 4820 0013. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w budynku Zamawiającego, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa lub umieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium – postępowanie nr AZP-2225-31/143/2019”, dołączonej do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 3 powyżej, beneficjentem takich dokumentów musi być Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, a złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach