Przetargi.pl
Przegląd instalacji gazowej, obsługa serwisowa kotłowni gazowych w celu zapewnienia sprawności działania układu grzewczego w budynkach: komisariatu III, ul. Rostka 14, komisariatu IV, ul. Zabrzańska 91 i komendy, ul. Powstańców Warszawskich 74

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2002055 , fax. 032 2002060
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 19 19
  40-038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2002055, fax. 032 2002060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przegląd instalacji gazowej, obsługa serwisowa kotłowni gazowych w celu zapewnienia sprawności działania układu grzewczego w budynkach: komisariatu III, ul. Rostka 14, komisariatu IV, ul. Zabrzańska 91 i komendy, ul. Powstańców Warszawskich 74
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  świadczenie usług przeglądu instalacji gazowej, obsługi serwisowej kotłowni gazowych w celu zapewnienia sprawności działania układu grzewczego w następujących budynkach: 1.Komenda Miejska Policji w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 74 - 2 kotły Jubam G 300 o mocy 241 kW, rok budowy 2001 - c.o., 2.Komisariat Policji III w Bytomiu, ul. Rostka 14 - 2 kotły Roca G 100/90IE o mocy 103 kW, rok budowy 2000 - c.o. 3.Komisariat Policji IV w Bytomiu, ul. Zabrzańska 91 - 1 kocioł Jubam KGGW-N70-B1 o mocy 70 kW, rok budowy 1990 - c.o. W ramach przeglądu i konserwacji urządzeń poszczególnych kotłowni Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać następujące czynności: konserwacja kotła (czyszczenie, sprawdzenie stanu komory spalania) czyszczenie i regulacja palników regulacja i kontrola systemu sterowania kontrola naczyń przeponowych (sprawdzenie ciśnienia po stronie powietrza) czyszczenie filtrów w instalacji centralnego ogrzewania sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej dwa razy w roku wraz z wystawieniem osobnego protokołu dla tego typu badań sporządzenie dla Zleceniodawcy protokołów z przeprowadzonych przeglądów jeden raz w roku wraz z wynikami pomiarów i zaleceniami do wykonania. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do minimum dwóch kontroli w roku na wezwanie Zleceniodawcy poszczególnych kotłowni celem ewentualnego wyregulowania, pomocy w obsłudze i zaprogramowaniu urządzeń. W sezonie grzewczym możliwość 24 - godzinnego serwisu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507210005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, a w szczególności nie podlegają wykluczeniu z art. 24. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki formalnie określone w art.24 ustawy Pzp musi spełniać każdy z członków konsorcjum. Jeżeli jeden z nich nie spełnia choćby jednego warunku, całe konsorcjum będzie wykluczone z ubiegania się o zamówienie. - Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust 1-2. Oferta wykonawcy, której treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe współwłaścicieli spółki. 2.Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ 3.Wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami aktualnych uprawnień konserwacyjnych i dozorowych w zakresie kotłów gazowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach