Przetargi.pl
PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY SPZOZ W ŁUKOWIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie ogłasza przetarg

 • Adres: 21400 Łuków, ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 257 989 074 , fax. 257 989 074
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
  ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego 3
  21400 Łuków, woj. lubelskie
  tel. 257 989 074, fax. 257 989 074
  REGON: 30647200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY SPZOZ W ŁUKOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonywaniu okresowych (miesięcznych, półrocznych i rocznych) przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na stanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie. Przeglądy te mają na celu zapewnienie bezpiecznej ciągłości pracy sprzętu i aparatury medycznej wyszczególnionych w załącznikach składających się na integralną cześć specyfikacji. Przez przeglądy techniczne i konserwację rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych i potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i spisem do paszportu technicznego aparatu, z uwzględnieniem następujących zasad: 1) czynności konserwacyjno-przeglądowe powinny być poprzedzone zebraniem informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach, 2) zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz.679 z późn. zm.), 3) podczas pierwszego przeglądu Wykonawca sprawdza kompletność dokumentacji aparatu, w szczególności instrukcji użytkownika. W miarę potrzeby dokumentacja aparatu uzupełniana jest przez Wykonawcę, 4) w miarę potrzeby w ramach przeglądów będą prowadzone instruktaże dla użytkownika (w cenie przeglądu), 5) Wykonawca przy czynnościach związanych z wykonaniem zamówienia zobowiązuje się postępować z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, 6) przeglądy techniczne i konserwacyjne powinny być wykonywane w zgodnie z Harmonogramem, uzgodnionym z Zamawiającym, 7) Czynności konserwacyjno – przeglądowe powinny być realizowane zgodnie z zaleceniami producenta aparatu, obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i p.poż., przez osoby posiadające wymagane odrębnymi przepisami prawa kwalifikacje, 8) Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów aparatury, chyba, że ma pisemne upoważnienie producenta oraz pisemną zgodę Zamawiającego, a zmiana ma na celu poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa lub modernizacji oprogramowania, 9) każda czynność (przegląd, konserwacja powinna zostać wpisana przez Wykonawcę do paszportu technicznego urządzenia, a w przypadku konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji zostanie wydane (w cenie przeglądu) odpowiednie orzeczenie techniczne. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem przeglądu, konserwacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Pakiet nr 1 – 15 zł, Pakiet nr 2 – 30 zł, Pakiet nr 3 – 70 zł, Pakiet nr 5 – 200 zł, Pakiet nr 7 – 50 zł, Pakiet nr 11 – 50 zł, Pakiet nr 17 – 1200 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach