Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług serwisowych i napraw samochodów osobowych będących własnością zamawiającego. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: 1/ przeglądy okresowe, 2/ naprawy wynikające z przeglądów, 3/ naprawy powstałe w wyniku awarii, 4/ serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów wraz z wymianą zużytych akumulatorów.

Wyższy Urząd Górniczy ogłasza przetarg

 • Adres: 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 31
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 736 17 04, 736 19 00 , fax. 32 7361705
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wyższy Urząd Górniczy
  ul. Poniatowskiego 31 31
  40-055 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 736 17 04, 736 19 00, fax. 32 7361705
  REGON: 00033224500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług serwisowych i napraw samochodów osobowych będących własnością zamawiającego. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: 1/ przeglądy okresowe, 2/ naprawy wynikające z przeglądów, 3/ naprawy powstałe w wyniku awarii, 4/ serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów wraz z wymianą zużytych akumulatorów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług serwisowych i napraw samochodów osobowych będących własnością zamawiającego. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: 1/ przeglądy okresowe, 2/ naprawy wynikające z przeglądów, 3/ naprawy powstałe w wyniku awarii, 4/ serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów wraz z wymianą zużytych akumulatorów. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie kryterium ceny oraz kryterium udostępnienia zamawiającemu samochodu zastępczego na czas naprawy lub usunięcia wady przekraczający jeden dzień, według poniższych zasad: łączna wartość brutto wymienianych części zamiennych (zużytych materiałów) wymienionych w tabeli nr 1 właściwego dla danej części formularza cenowego - 35 pkt łączna wartość brutto za wykonanie usług serwisowych wymienionych w tabeli nr 1 właściwego dla danej części formularza cenowego - 35 pkt łączna wartość roboczogodzin brutto za wykonanie usług serwisowych nie wymienionych w tabeli nr 1 właściwego dla danej części formularza cenowego - 20 pkt udostępnienie zamawiającemu samochodu zastępczego na czas naprawy lub usunięcia wady przekraczający jeden dzień - 10 pkt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501121004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda złożenia przez wykonawców wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: udostępnienie zamawiającemu samochodu zastępczego na czas naprawy lub usunięcia wady przekraczający jeden dzień
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wug.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach