Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i produktów mięsnych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7544823, 7544822
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
  ul. Partyzantów 30 30
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 44 7544823, 7544822
  REGON: 00030427200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.opoczno.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i produktów mięsnych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i produktów mięsnych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: Grupa I ( wołowina bez kości z młodej sztuki, wołowina z kością antrykot z młodej sztuki, wątroba wieprzowa, schab z kością, łopatka wieprzowa z kością bez skóry i bez golonki, karkówka z kością, żeberka wieprzowe bez kątów, słonina bez skóry, kości wieprzowo-wołowe, kiełbasa biała surowa ) - nie krótszy niż 24 godziny Grupa II ( salceson biały, pasztetowa, kiełbasa parówkowa gruba, kiełbasa mortadela, kiełbasa szynkowa, kiełbasa drobiowa, kiełbasa zwyczajna, baleron wędzony, szynka wieprzowa wędzona-gotowana, smalec, kaszanka cienka ) - nie krótszy niż 48 godzin. W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z leczeniem i przeprowadzeniem zabiegów sanitarnych oraz dezynfekcji i dezaktywacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.opoczno.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach