Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego aparatu do znieczulenia

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 03-401 Warszawa, Al. Solidarności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 555 11 54 , fax. 22 619 69 43
 • Data zamieszczenia: 2021-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Al. Solidarności 67
  03-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 555 11 54, fax. 22 619 69 43
  REGON: 01229882300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego aparatu do znieczulenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego aparatu do znieczulenia, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu stanowi integralny Załącznik A do Formularza oferty, który Wykonawca zobligowany jest wypełnić względem oferowanego przez siebie sprzętu i przedłożyć wraz z ofertą. Przedmiot zamówienia musi być wyrobem nowym, kompletnym oraz wolnym od wad technicznych i prawnych, zapakowany w oryginalne opakowania, posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport, z podaną nazwą producenta. Dostawa musi być zrealizowana odpowiednim środkiem transportu i zabezpieczona na czas transportu. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia, określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne normom, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom odniesienia. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać, że oferowane przedmioty zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. Podane przez Zamawiającego nazwy (znaki towarowe) zamawianego asortymentu mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu zamawianego asortymentu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, ilekroć przedmiot zamówienia został opisany za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych przyjmuje się, iż opisowi temu towarzyszy określenie „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem, montażu własnymi siłami i wydania przedmiotu zamówienia bezpośrednio na Centralny Blok Operacyjny Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o., Al. Solidarności 67 z siedzibą w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33172100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach