Przetargi.pl
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum ogłasza przetarg

 • Adres: 31-008 Kraków, Św. Anny
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 433 27 29 , fax. 12 398 37 01
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
  Św. Anny 12
  31-008 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 433 27 29, fax. 12 398 37 01
  REGON: 12700004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Ulczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.2 Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00 oraz ze środków Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum (dotyczy części 3 – 5 taboretów szpitalnych) 1.3 Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę mebli zawartych w załącznikach A, B, C, D, E do Formularza oferty wraz z kosztami opakowania, transportu, załadunku i rozładunku, wniesienia, sprawdzenie kompletności dostawy, zabezpieczenia m. in. wind, schodów, korytarzy, ścian, podłóg przekazanych do użytkowania na czas realizacji umowy, ustawienie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny i świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami. 1.4 Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe meble wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku, według poniższego ogólnego wykazu rodzajów i ilości mebli składających się na przedmiot zamówienia: Część 1 Szafka przyłóżkowa - 1 szt. Część 2 Kozetka lekarska - 20 szt. Część 3 Taboret szpitalny - 6 szt. Część 4 Stojak na płyny infuzyjne – 7 szt. Część 5 Podest jednostopniowy – 6 szt. 1.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki A, B, C, D, E do Formularza oferty –Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane. 1.6 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. 1.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.8 Zamawiający wymaga, aby oferowane meble, objęte przedmiotem zamówienia: 1.8.1 były kompletne, nieużywane, nieuszkodzone, niepowystawowe, nie stanowiły przedmiotu praw osób trzecich oraz aby do jego wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem nie był wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów, 1.8.2 były wykonane z fabrycznie nowych, bezpiecznych materiałów, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r., 1.8.3 były zgodne z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ, tj. Opisem przedmiotu zamówienia (Załączniki A, B, C, D, E do Formularza oferty –Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane) 1.8.4 spełniały wszystkie warunki techniczno-eksploatacyjne określone przez Zamawiającego oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 1.9 Zakres dostawy obejmuje m.in.: 1.9.1 dostarczenie mebli do pomieszczeń wskazanych przez Użytkownika pod adres: Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7, 30-688 Kraków, 1.9.2 opakowanie, transport, załadunek i rozładunek, wniesienie, ustawienie, sprawdzenie kompletności dostawy, zabezpieczenia m. in. wind, schodów, korytarzy, ścian, podłóg przekazanych do użytkowania na czas realizacji umowy, rozpakowania, wywozu opakowań, montażu we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny i świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami. 1.9.3 uprzątnięcie i wywiezienie z terenu Zamawiającego wszelkich odpadów, opakowań (kartony, folie, itp.), 1.9.4 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia Zamawiającego wokół i w budynku przy ul. Medycznej 7 w Krakowie m. in. wind, schodów, korytarzy, ścian, podłóg, okien, ciągów komunikacyjnych, drzwi, trawników, przed ich ewentualnym uszkodzeniem w trakcie transportu i dostawy urządzeń do pomieszczeń docelowych, w tym niezwiązanego z wykonywaniem przedmiotu umowy w trakcie dokonywania montażu oraz wniesienia. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne w tym celu materiały i opakowania bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia. 1.10 Szczegółowe zapisy realizacji przedmiotu umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 1.11 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne oraz funkcjonalne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy oferowanego produktu oraz opisu jego właściwości i parametrów technicznych oraz funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). 1.12 W przypadku wątpliwości, Zamawiający w celu potwierdzenia że oferowane dostawy (przedmiot zamówienia) odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Załącznikach A, B, C, D, E do SIWZ, będzie żądał kart katalogowych lub wydruków ze stron internetowych lub innych dokumentów lub oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. 1.13 Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Użytkownika. 1.14 Dostawa mebli realizowana będzie do Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum, ul. Medyczna 7, 30-688 Kraków, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 1.15 Wykonawca zapewni bezpieczne opakowanie przedmiotu zamówienia zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. 1.16 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 1.17 Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z dostawą: 1) instrukcje obsługi (jeśli dotyczy) w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 2) karty gwarancyjne zgodne z zapisami umowy w języku polskim w wersji papierowej, 1.18 Wymagane jest udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji* (*warunek dodatkowo punktowany), na zaoferowany przedmiot zamówienia, licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego. 1.19 Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 1.20 Warunki gwarancji, w tym usługi serwisowej zamieszczone zostały we wzorze umowy. 2. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znani na etapie składania ofert. 3. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. 4. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach