Przetargi.pl
Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy osprzętu do elektrokoagulacji dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Spółka z o. o. w Gdyni

Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-348 Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6207501 , fax. 58 6201114
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o.
  ul. Wójta Radtkego 1 1
  81-348 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 6207501, fax. 58 6201114
  REGON: 19014158100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwincentego.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy osprzętu do elektrokoagulacji dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Spółka z o. o. w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy osprzętu do elektrokoagulacji dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Spółka z o. o. w Gdyni 1. Elektroda czynna monopolarna, z przyciskami ręcznymi do cięcia i koagulacji, wielokrotnego użytku z przewodem silikonowym o długości od 4,5 do 5,0 m i końcówką nożową wykonaną ze stali nierdzewnej. Elektroda kompatybilna z generatorem Valleylab (złącze trójbolcowe), autoklawowalna. - 300 szt. 2. Elektroda bierna kompatybilna z systemem REM generatora Valleylab dla pacjentów dorosłych o masie ciała powyżej 13 kg, z hydrożelem, jednorazowego użytku. - 10 000 szt. 3. Przewód elektrody biernej długość od 4,5 do 5,0 m, kompatybilny z elektrodą bierną opisaną w pozycji nr 2, wielorazowego użytku, przewód kompatybilny z generatorem typu Valleylab. - 50 szt. 4. Przedłużka do elektrody monopolarnej, wielokrotnego użytku, autoklawowalna, długość całkowita 13 cm ?10%, przedłużenie elektrody czynnej min 10 cm. - 10 szt. 5. Przewód elektrody biernej długość 4,5-5,0 m, kompatybilny z elektrodą bierną opisaną w pozycji 2, wielorazowego użytku, przewód kompatybilny z generatorem do elektrochirurgii typu ERBE - 50 szt. 6. Czyścik do czyszczenia elektrod ze stali nierdzewnej, samporzylepny, jałowy, jednorazowego użytku, radiocieniodajny. - 3 000 szt. 7. Przewód jednobiegunowy do łącznika nożnego kompatybilny z generatorem elektrochirurgii typu Valleylab, złącze typu jack 8 mm, długość przewodu 3,0 m-3,5 m. - 4 szt. 8. Penseta prosta bipolarna, wielorazowego użytku, długość całkowita min. 16 cm, tolerancja długości ?10%, , średnica robocza końcówki od 2,0-2,2mm kompatybilna z przewodem dwubiegunowym opisanym w poz. 11, wtyki płaskie. - 2 szt. 9. Penseta bagnetowa bipolarna, wielorazowego użytku, długość całkowita min. 16,5 cm, tolerancja długości ?10%, średnica końcówki roboczej 1 mm kompatybilna z przewodem opisanym w pozycji 11, wtyki płaskie. - 2 szt. 10. Penseta bagnetowa, bipolarna, wielorazowego użytku, autoklawowalna, długość całkowita min 19 cm, średnica końcówki roboczej max 1,0 mm, kompatybilna z przewodem opisanym w poz. 11, wtyki płaskie. - 1 szt. 11. Przewód dwubiegunowy włącznika nożnego, wielorazowego użytku, autoklawowalny, długości 4 m - 4,5 m, kompatybilny z pensetami bipolarnymi opisanymi w pozycji 8,9,10 oraz kompatybilny z generatorem do elektrochirurgii typu Valleylab. - 4 szt. 12. Narzędzie służące do zamykania, uszczelniania i rozdzielania naczyń krwionośnych i limfatycznych, z ręczną aktywacją, z nożem, kompatybilne z generatorem typu Ligasure, średnica 10 mm, długość 20 cm, sterylne - 100 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331582004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalwincentego.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach