Przetargi.pl
Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy nowych zestawów komputerowych i komputerów przenośnych oraz dostawa urządzeń fotokopiujących, urządzeń wielofunkcyjnych, dysków twardych, czytników kart SD i kart pamięci typu SD

Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-348 Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6207501 , fax. 58 6201114
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o.
  ul. Wójta Radtkego 1 1
  81-348 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 6207501, fax. 58 6201114
  REGON: 19014158100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwincentego.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy nowych zestawów komputerowych i komputerów przenośnych oraz dostawa urządzeń fotokopiujących, urządzeń wielofunkcyjnych, dysków twardych, czytników kart SD i kart pamięci typu SD
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy nowych zestawów komputerowych i komputerów przenośnych oraz dostawa urządzeń fotokopiujących, urządzeń wielofunkcyjnych, dysków twardych, czytników kart SD i kart pamięci typu SD, w tym: 1) Komputer osobisty - 51 szt. 2) Komputer przenośny - 2 szt. 3) Urządzenia wielofunkcyjne (mono) - 4 szt. 4) Części, akcesoria i wyroby do komputerów: a) Dysk twardy 3,5 o pojemności 4TB, interfejs min. SATA III - 1 szt. b) Dysk twardy 3,5 o pojemności 2TB, interfejs min. SATA III, kompatybilny z urządzeniem QNAP Turbo NAS TS-439 Pro II - 5 szt. c) Karta pamięci typu SD o pojemności 1GB - 10 szt. d) Zewnętrzny czytnik kart pamięci SD/MD, podłączany do komputera przez USB z dołączonym okablowaniem - 3 szt. 5) Urządzenia fotokopiujące: a) Kserokopiarka monochromatyczna poleasingowa - 1 szt. b) Kserokopiarka kolorowa poleasingowa - 1 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zestawienie wymaganych parametrów granicznych oraz ilości poszczególnego asortymentu zawiera załącznik nr 1 b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalwincentego.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach