Przetargi.pl
Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług cateringowych, tj. przygotowanie i dostarczenie poczęstunku, dla uczestników i wykładowców szkoleń Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie ogłasza przetarg

 • Adres: 89-122 Minikowo,
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3867200 , fax. 052 3867227
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  89-122 Minikowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3867200, fax. 052 3867227
  REGON: 09322274500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpodr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług cateringowych, tj. przygotowanie i dostarczenie poczęstunku, dla uczestników i wykładowców szkoleń Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług cateringowych, tj. przygotowanie i dostarczenie poczęstunku, dla uczestników i wykładowców szkoleń Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: Zadanie 1 - realizacja zamówienia w powiecie aleksandrowskim (8 szkoleń) Zadanie 2 - realizacja zamówienia w powiecie brodnickim (20 szkoleń) Zadanie 3 - realizacja zamówienia w powiecie bydgoskim (12 szkoleń) Zadanie 4 - realizacja zamówienia w powiecie chełmińskim (7 szkoleń) Zadanie 5 - realizacja zamówienia w powiecie golubsko-dobrzyńskim (9 szkoleń) Zadanie 6 - realizacja zamówienia w powiecie grudziądzkim (13 szkoleń) Zadanie 7 - realizacja zamówienia w powiecie inowrocławskim (9 szkoleń) Zadanie 8 - realizacja zamówienia w powiecie lipnowskim (12 szkoleń) Zadanie 9 - realizacja zamówienia w powiecie mogileńskim (9 szkoleń) Zadanie 10 - realizacja zamówienia w powiecie nakielskim (7 szkoleń) Zadanie 11 - realizacja zamówienia w powiecie radziejowskim (12 szkoleń) Zadanie 12 - realizacja zamówienia w powiecie rypińskim (6 szkoleń) Zadanie 13 - realizacja zamówienia w powiecie sępoleńskim (6 szkoleń) Zadanie 14 - realizacja zamówienia w powiecie świeckim (15 szkoleń) Zadanie 15 - realizacja zamówienia w powiecie toruńskim (14 szkoleń) Zadanie 16 - realizacja zamówienia w powiecie tucholskim (13 szkoleń) Zadanie 17 - realizacja zamówienia w powiecie wąbrzeskim (5 szkoleń) Zadanie 18 - realizacja zamówienia w powiecie włocławskim (25 szkoleń) Zadanie 19 - realizacja zamówienia w powiecie żnińskim (8 szkoleń) Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 i 1a.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpodr.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach