Przetargi.pl
Przedmiot przetargu: „Wyłonienie dzierżawcy stacji paliw znajdującej się na nieruchomości Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. ul. Radomska 53 27-200 Starachowice

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o ogłasza przetarg

 • Adres: 27200 Starachowice, ul. Radomska 53
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 274-70-81, , fax. 41 274-61-47
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o
  ul. Radomska 53
  27200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 274-70-81, , fax. 41 274-61-47
  REGON: 29236806700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk-starachowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiot przetargu: „Wyłonienie dzierżawcy stacji paliw znajdującej się na nieruchomości Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. ul. Radomska 53 27-200 Starachowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Wyłonienie dzierżawcy stacji paliw położonej na nieruchomości Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. położonej przy ul. Radomskiej 53, 27-200 Starachowice.”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70130000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferenci przystępujący do przetargu powinni dostarczyć: 1. oryginał Oferty sporządzonej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWP; 2. parafowany wzór umowy dzierżawy – Załącznik Nr 2 do SIWP; 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku gdy do złożenia oferty uprawnione są osoby inne niż ujawnione w wymienionych ewidencjach, należy przedłożyć upoważnienia, zawierające ich imiona, nazwiska, nr PESEL oraz adresy zamieszkania, podpisane przez osoby ujawnione w rejestrze bądź ewidencji, 4. oświadczenie wykonawcy (na formularzu „Oferta ” Załącznik Nr 1 do SIWP); 5. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7. oświadczenie, iż Oferent zapoznał się z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu i nie wnosi zastrzeżeń. Uwaga: dokument składany w formie kserokopii winien być poświadczony za zgodność z oryginałem przez Oferenta, tj. posiadać adnotację np. „za zgodność z oryginałem” opatrzoną odręcznym podpisem osoby uprawnionej oraz imienną pieczątką.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną