Przetargi.pl
„Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dróg gminnych na terenie miasta i gminy Połaniec – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 1) Budowa drogi gminnej nr 366020T Połaniec-Rudniki – o długości około 230mb - ZRID 2) Budowa dróg gminnych nr VKU1; VKU2; VUK4; VKU5; VKD14 w Winnicy na terenie gminy Połaniec (zgodnie z mpzp Uchwała Rady Miejskiej w Połańcu nr XXIV/149/2000) wraz z kompleksową infrastrukturą techniczną – o długości około 1370mb – ZRID”

Miasto i Gmina Połaniec ogłasza przetarg

 • Adres: 28230 Połaniec, ul. Ruszczańska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 158 650 305, , fax. 158 650 328
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Połaniec
  ul. Ruszczańska 27
  28230 Połaniec, woj. świętokrzyskie
  tel. 158 650 305, , fax. 158 650 328
  REGON: 83040971000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polaniec.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dróg gminnych na terenie miasta i gminy Połaniec – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 1) Budowa drogi gminnej nr 366020T Połaniec-Rudniki – o długości około 230mb - ZRID 2) Budowa dróg gminnych nr VKU1; VKU2; VUK4; VKU5; VKD14 w Winnicy na terenie gminy Połaniec (zgodnie z mpzp Uchwała Rady Miejskiej w Połańcu nr XXIV/149/2000) wraz z kompleksową infrastrukturą techniczną – o długości około 1370mb – ZRID”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dróg gminnych na terenie miasta i gminy Połaniec – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” Zadanie 1: 1) Budowa drogi gminnej nr 366020T Połaniec-Rudniki – o długości około 230mb – ZRID Zadanie 2: 2) Budowa dróg gminnych nr VKU1; VKU2; VUK4; VKU5; VKD14 w Winnicy na terenie gminy Połaniec (zgodnie z mpzp Uchwała Rady Miejskiej w Połańcu nr XXIV/149/2000) wraz z kompleksową infrastrukturą techniczną – o długości około 1370mb – ZRID”, Uwaga: a) uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2008r. Nr 193 poz. 1194) dla przedmiotowych dróg. b) długość przedmiotowych dróg jest podana z tolerancją +/- 10% c) przy przedmiotowych drogach trzeba zaprojektować chodnik lub pobocze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2000 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978i 1240) Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na rachunek bankowy w BS Połaniec NR 80942500080000234920060008. 3. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy. 4. Wadium w formie poręczeń, gwarancji, należy złożyć w oryginale, w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach