Przetargi.pl
Przebudowę 3-ch dróg gminnych w gminie Chodel

Gmina Chodel ogłasza przetarg

 • Adres: 24-350 Chodel, ul. Partyzantów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 827 73 10 , fax. 81 827 73 11
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chodel
  ul. Partyzantów 24
  24-350 Chodel, woj. lubelskie
  tel. 81 827 73 10, fax. 81 827 73 11
  REGON: 43101985600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodel.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowę 3-ch dróg gminnych w gminie Chodel
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) część 1 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej Nr 108253L, od km 0+416 do km 1+172,30 (działka nr ew. 531) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 108254L na długości 30 m (działka Nr ew. 666), w miejscowości Godów, gm. Chodel, pow. opolski, woj. lubelskie, której zakres obejmuje m.in: a) roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe – 0,79 km, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – 3 185,87 m2, rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych i przepustów rurowych), b) roboty ziemne – 1 169,51 m3 c) odwodnienie – przepusty rurowe – 132 mb d) wykonanie podbudowy (profilowanie i zagęszczanie podłoża – 3 340,36 m2 , warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem – 3 340,36 m2, podbudowa dolna z kruszyw łamanych – 3 113,47 m2, i górna – 4 141,66 m2 , skropienie i oczyszczenie podbudowy asfaltem, e) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca) – 2 743,77 m2 oraz warstwa ścieralna – 2 722,22 m2 f) roboty wykończeniowe (umocnienie skarp płytami ażurowymi - 16,80 m2, plantowanie skarp nasypów i wykopów – 2 430,39 m2) g) urządzenia bezpieczeństwa ruchu i zieleń drogowa 2) część 2 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej Nr 108253L, od km 1+970 do km 2+736,95 (działka nr ew. 177 i 264) wraz z przebudową połączeń z drogami gminnymi Nr 108255L, od km 1+077,75 do km 1+097,75 (działka Nr ew. 220) oraz 108256L, od km 3+485 do km 3+697,75 (dz. nr ew. 255), w miejscowości Granice, gm. Chodel, pow. opolski, woj. lubelskie, której zakres obejmuje m.in: a) roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe – 1,00 km, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – 626,75 m2, rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych i przepustów rurowych), b) roboty ziemne – 309,41 m3 c) odwodnienie – przepusty rurowe – 92,40 mb d) wykonanie podbudowy (profilowanie i zagęszczanie podłoża – 707,91 m2 , warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem – 696,86 m2, podbudowa dolna z kruszyw łamanych – 585,58 m2, i górna – 2 356,66 m2 , skropienie i oczyszczenie podbudowy asfaltem, e) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca) – 3 849,73 m2 oraz warstwa ścieralna – 3 838,64 m2 f) roboty wykończeniowe (umocnienie skarp płytami ażurowymi - 48,00 m2, plantowanie skarp nasypów i wykopów – 2 430,39 m2) g) urządzenia bezpieczeństwa ruchu i zieleń drogowa 3) część 3 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej Nr 108276L, relacji Stasin - granica z gminą Borzechów, od km 0+407,60 do km 1+000 działka nr ew. 127, w miejscowości Stasin, gm. Chodel, pow. opolski, woj. lubelskie, której zakres obejmuje m.in: a) roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe – 0,59 km, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – 152,41 m2, rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych i przepustów rurowych), b) roboty ziemne – 46,34 m3 c) odwodnienie – przepusty rurowe – 58,80 mb d) wykonanie podbudowy (profilowanie i zagęszczanie podłoża – 152,41 m2 , warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem – 152,41 m2, podbudowa dolna z kruszyw łamanych – 152,41 m2, i górna – 2 990,64 m2 , skropienie i oczyszczenie podbudowy asfaltem, e) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca) – 2 120,79 m2 oraz warstwa ścieralna – 2 073,40 m2 f) roboty wykończeniowe (umocnienie skarp płytami ażurowymi-260,60 m2, plantowanie skarp nasypów i wykopów – 710,88 m2) g) urządzenia bezpieczeństwa ruchu Dla wszystkich części zamówienia należy przewidzieć obsługę geodezyjną na etapie realizacji inwestycji oraz inwentaryzację powykonawczą Szczegółowy rodzaj robót i ich pełny zakres został określony w Załączniku Nr 8.1, Nr 8.2., 8.3. oraz dokumentacji załączonej do SIWZ. woj. lubelskie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w w/w zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach