Przetargi.pl
Przebudowa zbiornika ziemnego, z którego zaopatrywana jest w wodę szkółka leśna oraz służącego do celów przeciwpożarowych w miejscowości Nowa Wieś Wielka.

Nadleśnictwo Solec Kujawski ogłasza przetarg

 • Adres: 86-050 Solec Kujawski, Leśna 64
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 387 14 71 , fax. 52 387 13 05
 • Data zamieszczenia: 2022-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Solec Kujawski
  Leśna 64
  86-050 Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 387 14 71, fax. 52 387 13 05
  REGON: 090550756
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa zbiornika ziemnego, z którego zaopatrywana jest w wodę szkółka leśna oraz służącego do celów przeciwpożarowych w miejscowości Nowa Wieś Wielka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie zbiornika ziemnego, z którego zaopatrywana jest w wodę szkółka leśna oraz służącego do celów przeciwpożarowych, położonego w miejscowości Nowa Wieś Wielka (wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, zgłoszeniami uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami dla przedmiotowego zamówienia), będącego w posiadaniu Nadleśnictwa Solec Kujawski. 3) Zakres robót obejmuje:a) regulację i wzmocnienie brzegów zbiornika retencyjnego dla celów nawadniania,b) wykonanie czerpni wody na cele przeciwpożarowe.4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:a) Projekt techniczny – załącznik nr 2 do SWZ,b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 3 do SWZ,c) Przedmiary robót – załącznik nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach