Przetargi.pl
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1339N na odc. Mątyki – Gromoty

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 485 468 , fax. 89 644 80 66
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
  ul. Tadeusza Kościuszki
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 485 468, fax. 89 644 80 66
  REGON: 51085456900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat-ilawski.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1339N na odc. Mątyki – Gromoty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zadania planuje się przebudowę drogi Nr 1339N w km około 10+250 – 13+347 jej przebiegu. Inwestycja w ciągu DP 1339N znajduje się na terenie gminy Iława, powiat iławski. Planowana inwestycja przebiega przez teren zabudowany w msc. Mątyki i Gromoty oraz tereny niezabudowane pomiędzy miejscowościami. W obrębie pasa drogowego występują sieci podziemne oraz napowietrzne nie kolidujące z inwestycją. Istniejąca nawierzchnia asfaltobetonowa szerokości zmiennej 4,50-5,50 m wraz z istniejącymi zjazdami wymaga przebudowy z uwagi na jej nierówną nawierzchnię, pofałdowania oraz liczne spękania podłużne świadczące o miejscowej utracie nośności. Inwestycja ma na celu poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Istniejące rowy przydrożne są zamulone i zakrzaczone. Na odcinku projektowanej drogi odbywa się ruch samochodów osobowych, dostawczych, sprzętu rolniczego, samochodów ciężarowych. Z obserwacji wynika, że ruch jest średni z przewagą sprzętu rolniczego. Na odcinku projektowanej drogi ruch pieszy odbywa się istniejącymi poboczami. Nawierzchnię jezdni zaprojektowano z asfaltobetonu. Przewidziano poszerzenie jezdni do 6,00 m. Trasa drogi w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejącego odcinka drogi, oraz konfiguracji terenu. Oś drogi projektowanej dopasowano do istniejącego stanu drogi-niweletę drogi należy prowadzić w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni drogi. Zaprojektowano pobocza obustronne szerokości 1,10 m z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5. Rowy przydrożne przeznaczono do odmulenia, oczyszczenia i odbudowania wraz z wycinką krzaków, krzewów. W miejscach braku odpowiedniej szerokości pasa drogowego należy wykonać rowy trójkątne o pochyleniu skarp 1:1 m. Przy jezdni zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Projektowane zjazdy znajdują się w miejscach istniejących zjazdów. Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano odpowiednio dla zjazdów na posesje w obrębie chodników z kostki betonowej w całości w kolorze, dla zjazdów istniejących na pola oraz na posesję poza miejscowościami, oraz drogi gminne, leśne itd. zaprojektowano nawierzchnie z asfaltobetonu. Wykonawca wliczy do wyceny wykonanie zjazdów gruntowych na pola i drogi nienaniesione w dokumentacji a przynależne i niezbędne do obsługi działki/posesji w miejscach widocznych w terenie. W ciągu przedmiotowej inwestycji zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome. Zakres zamówienia dla odcinka „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1339N na odc. Mątyki – Gromoty„ na dł. około 3097,00 mb obejmuje: a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami uzyskaniem akceptacji czasowej organizacji ruchu przez Starostę iławskiego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie, ustawienie na okres inwestycji stosownego oznakowania na czas prowadzenia robót; b) zawiadomienie gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia prac podając przy zgłoszeniu nr uzgodnienia oraz przestrzeganie przez wykonawcę/podwykonawcę warunków uzgodnienia. Po zakończeniu prac zgłosić do odbioru c) zapoznanie się z prawomocną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 sierpnia 2017 r. wydaną dla inwestycji d) roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe; e) roboty ziemne; f) odwodnienie pasa drogowego (przebudowa nie zmienia układu spływu wód deszczowych, odprowadzenie powierzchniowo do istniejącego systemu odwodnienia w postaci istniejących rowów drogowych, które należy oczyścić, odbudować) g) wykonanie poszerzenia jezdni do 6,00 mb; h) przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych\budowa chodnika z kostki betonowej; i) remont i budowa przepustów pod zjazdami; j) wbudowanie podbudowy oraz w-wy odsączającej; k) ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej; l) roboty wykończeniowe; m) obustronna ścinka poboczy wraz z formowaniem poboczy z kruszywa n) oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu:  oznakowanie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem o) stałą obsługę geodezyjną oraz wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego (3 egz.). p) zamieszczenie na początku i na końcu realizowanego zadania tablic informacyjnych (treść uzgodnić z Zamawiającym)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert 2. Wadium może być wniesione w następującej formie: a) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, Bank BGŻ S.A. Oddział w Iławie Nr 65 2030 0045 1110 0000 0167 0730, o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium. b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) Gwarancji bankowej d) Gwarancji ubezpieczeniowej e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016, poz. 359 z późn. zm.) 3. W zależności od wybranej formy wadium (ust.2 pkt b)-e)) – zaleca się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 4 (pn - pt. 07:00-15:00) 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać, co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): a) wskazywać beneficjenta gwarancji, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, b) wskazywać Wykonawcę, czyli zleceniodawcę gwarancji c) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), d) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), e) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), f) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. tj. być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach: - gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.) g) być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie (art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.). Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. 7. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winna zawierać zapis, iż „dokument zabezpiecza ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia”. W dokumencie winni być wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie składający ofertę, a w przypadku gdy nie jest to możliwe zapis winien brzmieć: dokument zabezpiecza ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bez podania ich nazw”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem Nr 1 do SIWZ, 2. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dokument z którego będzie wynikać oddanie do dyspozycji Wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego. 3. Pełnomocnictwo jeżeli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana w dokumentach rejestrowych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach