Przetargi.pl
Przebudowa wnętrz w lokalu użytkowym znajdującym się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 69 w Warszawie na siedzibę orkiestry

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 lokal 701
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
  Plac Defilad 1 lokal 701
  00-901 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 141192303
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sinfoniaiuventus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wnętrz w lokalu użytkowym znajdującym się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 69 w Warszawie na siedzibę orkiestry
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje prace związane z dostosowaniem lokalu do potrzeb orkiestry, a w szczególności:- wykonanie wewnątrzlokalowej instalacji wentylacji mechanicznej, chłodu, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i niskoprądowej,- wykonanie ścian działowych, posadzek i sufitów podwieszanych, w tym ścianek i sufitów akustycznych,- montaż nowej ceramiki sanitarnej,- montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej,- renowację skrzydeł i ościeżnicy drzwi zewnętrznych do lokalu od strony ul. J. Dąbrowskiego obejmująca usunięcie farby w kolorze czerwonym na skrzydłach i ościeżnicy od strony zewnętrznej oraz malowanie i lakierowanie oczyszczonych elementów na kolor jak wewnątrz lokalu,- malowanie ścian i wykonanie okładzin ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych i aneksach kuchennych,- montaż wyposażenia zaplecza gastronomicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.2. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 120 000,00 zł3. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Wymagany jest przelew (niedopuszczalna jest wpłata gotówkowa).6. Wadium w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, nr rachunku 06 1130 1017 0020 1462 6520 0007 z dopiskiem na przelewie: „wadium - postępowanie nr DA.26.14.2023 – w zależności od oferty Wykonawcy – na jakie części złoży ofertę.7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument należy dołączyć do oferty w oryginale w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy tego dokumentu (Gwaranta) - w treści winna zostać zawarta informacje, iż wycofanie przez Wykonawcę wadium przed upływem jego okresu ważności może odbyć się tylko za zgodą Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 3 powyżej, beneficjentem takich dokumentów musi być Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, a złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 ustawy.Wadium w formie niepieniężnej musi dotrzeć do zamawiającego przed terminem składania ofert. Pożądane jest, aby oryginał wadium w tej formie przekazać razem z ofertą (np. skompresować do formatu ZIP razem z podpisaną ofertą). Zamawiający dopuszcza przekazanie wadium w ww. formie za pomocą poczty elektronicznej (na adres zamowienia@sinfoniaiuventus.pl) albo poprzez ePUAP na konto POLSKA ORKIESTRA SINFONIA IUVENTUS IM. JERZEGO SEMKOWA (00-901 WARSZAWA, WOJ. MAZOWIECKIE)Zamawiający sugeruje, aby w celu przygotowania wadium w formie niepieniężnej zapoznał się z opinią UZP Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 17 października 2018 r.8. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. W dokumencie gwarancji/poręczenia gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania wypłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta/zamawiającego, albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentów potwierdzających umocowanie osób podpisujących żądanie wypłaty).9. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ, spowoduje odrzucenie oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – wiedza i doświadczenie;Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zadania polegające na remoncie budynku (lub pomieszczeń w jednym budynku) użyteczności publicznej o wartości każdego zadania nie mniejszej niż 3.500.000,00 zł brutto;Podmiot na podstawie którego wykonawca wykaże spełnianie warunku doświadczenia musi bezpośrednio wykonywać przedmiot zamówienia, z dopuszczeniem podwykonawstwa. Odstępstwo od tej reguły jest możliwe wyłącznie w sytuacji zaprzestania działalności tego wykonawcy.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej – dysponowanie osobamiWykonawca winien dysponować osobami które zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) czy odpowiednim wcześniejszym przepisom lub uprawnienia zagraniczne równoważne, uznane i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane tj. ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023, poz. 334) mogą pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:1) konstrukcyjno-budowlanej;2) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych;3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (możliwe spełnienie warunku przez więcej niż jedną osobę).Osoba przewidziana do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będzie wyznaczona na kierownika budowy i musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od daty uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania ww. robotami oraz potwierdzenie, że w tym okresie kierował minimum 1 zadaniem o wartości zadania nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł bruttoZamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez jedną osobę.Wykazane osoby będą pełniły funkcje kierowników robót podczas realizacji przedmiotu zamówienia, a osoba z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi funkcję kierownika budowy. Zasady zamiany i zastępstwa są określone we wzorze umowy.1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowejWykonawca winien dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości 5.000 000,00 zł:– stosowne poświadczanie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.orazW przypadku wykazania warunku (doświadczenie, zdolność finansowa, doświadczenie osób itd.), w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim aktualnym kursie NBP w dniu wystawienia stosownego zaświadczania lub zdobycia doświadczenia (doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach