Przetargi.pl
Przebudowa wjazdu i infrastruktury na terenie IV LO im. T. Chałubińskiego przy ul. Mariackiej

Gmina Miasta Radomia ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3620471 , fax. 048 3620532
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Radomia
  ul. Jana Kilińskiego 30 30
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 048 3620471, fax. 048 3620532
  REGON: 67022345100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wjazdu i infrastruktury na terenie IV LO im. T. Chałubińskiego przy ul. Mariackiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wjazdu i infrastruktury na terenie IV LO im. T. Chałubińskiego przy ul. Mariackiej w Radomiu. 2.1. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Rozebranie ogrodzenia, obrzeży, krawężników, kostki betonowej, płyt betonowych 2) Wykonanie koryta pod konstrukcję utwardzenia placu i zjazdu do ulicy Planty, 3) Wykonanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 4) Wykonanie nawierzchni z płyt ECO gr. 10cm na podsypce - ok. - 262m2, 5) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm - ok. - 261m2, 6) Ustawienie obrzeży i krawężników na ławie betonowej z oporem, 7) Wykonanie ogrodzenia z elementów zdemontowanego ogrodzenia - ok.- 22mb, 8) Demontaż i przełożenie bramy wjazdowej oraz furtki wraz z ustawieniem nowych słupów, wykonaniem zasilania elektrycznego i systemu wideodomofonowego, 9) Wykonanie trawników ok. 150m2, nasadzenia drzew iglastych - 3 szt. 10) Wycięcie i wywiezienie poza plac budowy 3 drzew kolidujących z usytuowaniem nowego wjazdu (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywózki ani sposobu wykorzystania drewna pochodzącego z wycinki, pozostaje to w gestii Wykonawcy, który uwzględnia zagospodarowanie drewna w cenie ofertowej). 2.2. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną oraz przedmiarem robót. Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. 2.3. Prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia: 1) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, 2) uporządkowanie terenu po budowie, w tym odtworzenie elementów obiektu, które ewentualnie muszą ulec rozebraniu w trakcie realizacji zadania, 3) likwidacja placu budowy, oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. 2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia, zgodnie z ustawą Pzp. 2.5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres min. 5 lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100) złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach