Przetargi.pl
Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” polegająca na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych

STOWARZYSZENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 RZESZÓW, RYNEK
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 858 14 90
 • Data zamieszczenia: 2021-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: STOWARZYSZENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
  RYNEK 5
  35-064 RZESZÓW, woj. podkarpackie
  tel. 17 858 14 90
  REGON: 36179352900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rof.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” polegająca na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” polegającego na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych. 2. Zamówienie realizowane będzie dla potrzeb projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” realizowany przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020, oś priorytetowa III – Czysta energia, działanie 3.3 – Poprawa jakości powietrza poddziałanie 3.3.3 – Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zamówienie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. 3. Wykonawca wykona prace projektowe zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – Programem Funkcjonalno - Użytkowym 1) opracowanie projektów budowlano-wykonawczych węzłów cieplnych dla budynków, dla jednego, w tym opracowanie projektów budowlano – wykonawczych wewnętrznych instalacji ciepłej wody użytkowej oraz likwidacji indywidualnych piecyków gazowych do podgrzewu c.w.u. w systemie cyrkulacyjnym lub z wykorzystaniem indywidualnych mieszkaniowych stacji cieplnych (dalej jak: „Dokumentacja Projektowa”), 2) wykonanie na podstawie opracowanych projektów, robót związanych z wykonaniem zaprojektowanych węzłów ciepłowniczych i wewnętrznych instalacji rozprowadzających ciepłą wodę z sieci ciepłowniczej do mieszkań, przeprowadzenie robót montażowych i instalatorskich, 3) prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu o dokumentację w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – zgodnie z postanowieniami umowy, 4) przekazanie wykonanych instalacji Zamawiającemu, 5) dostarczenie ubezpieczenia i dokumentów gwarancyjnych na przedmiot zamówienia, 6) sporządzenie (wykonanie) Raportu Końcowego dla Stowarzyszenia ROF (dalej jako: „Raport końcowy”). 4. Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do całości autorskich opracowań wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i branżowo wzajemnie skoordynowana pod względem technicznym oraz musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Norm Europejskich, przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej zgodnie z zapisami SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanym opracowaniem projektowym oraz wykonaniem robót budowlanych i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania zamówienia. 7. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektu, sprzętu, materiałów, urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowania projektowego oraz robót budowlanych. 8. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej. 9. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp. chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką co nie pozwoli opisać materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy "lub równoważny" oraz Wykonawca określi minimalne wymagane parametry wskazujące na równoważność zastosowanych materiałów. 10. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp) – wykonana dokumentacja projektowa odnośnie musi uwzględniać kryteria dostępności dla osób fizycznych w tym dla osób niepełnosprawnych. Dokumentacja projektowa nie może prowadzić do dyskryminacji żadnej z grup społecznych. 11. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. 12. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności - wykonywanie robót sieci i instalacji sanitarnych, w tym demontażu istniejących urządzeń, montażu nowych urządzeń i instalacji, uruchamiania instalacji z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy W przypadku Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 12 pkt 1 powyżej, czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 12 pkt 1 powyżej, czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno - Użytkowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39715210-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną