Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Zdziarskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Chudoby polegająca na poszerzeniu istniejącej ulicy Zdziarskiej do 6,0 m w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 03-122 Warszawa, Modlińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 44 38 406, , fax. 22 32 54 166
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
  Modlińska 197
  03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 44 38 406, , fax. 22 32 54 166
  REGON: 15259663000360
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialoleka.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Zdziarskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Chudoby polegająca na poszerzeniu istniejącej ulicy Zdziarskiej do 6,0 m w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Opis przedmiotu zamówienia i termin jego realizacji 2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji inwestycji drogowej obejmującej: przebudowę ulicy Zdziarskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Chudoby polegającej na poszerzeniu istniejącej ulicy Zdziarskiej do 6,0m w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 1. W ramach zadania przewiduje się wykonanie przebudowy pasa drogowego ul. Zdziarskiej, na odcinku ok. 548,5m. Przebieg chodnika składa się z odcinków prostych oraz łuków o promieniu R150. Początek opracowania zlokalizowany jest w obszarze skrzyżowania z ul. Ruskowy Bród. Na skrzyżowaniu przewiduje się zmianę promienia łuku do R13 z myślą o możliwości wprowadzenia w przyszłości ruchu autobusowego w ul. Ruskowy Bród. Po południowej stronie skrzyżowania, projektuje się peron autobusowy w kierunku ul. Chudoby. Przebieg jezdni stanowi dowiązanie do istniejącej trasy, z uwzględnieniem poszerzenia do 6,0m oraz odsunięcia krawędzi jezdni od skarpy rowu na odległość min 0,75m. W rejonie miejsca rozpoczęcia się rowu w pasie drogowym ulicy Zdziarskiej, jadąc od strony ul. Ruskowy Bród, przewiduje się wprowadzenie wymuszenia spowolnienia ruchu za pomocą wyspy asymetrycznej. Analogiczne rozwiązanie zastosowano ok. 100m dalej, dla przeciwnego kierunku ruchu. W rejonie skrzyżowania z ul. Chudoby, po północnej stronie ul. Zdziarskiej, przewiduje się budowę zatoki autobusowej wraz z przebudową kolidujących słupów oświetleniowych. W ramach realizacji zadania przewiduje się przebudowę istniejących zjazdów. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ w skład której wchodzi: - projekt drogowy, - projekt przebudowy oświetlenia ulicy, - opinia geotechniczna, - przedmiary robót, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), oraz w wymogach określonych w przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wzorze umowy. 3. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji (spełniających wymagania podane w projektach wykonawczych oraz STWiORB). Wykonawca, który na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej Wobec przyjęcia przez Zamawiającego w przetargu zastosowania art. 29 ust. 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych klauzuli społecznej Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania Przedmiotu zamówienia zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 6 osób, świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj: • 4 pracowników wykonujących roboty brukarskie, • 2 pracowników wykonujących roboty bitumiczne Szczegółowe warunki zatrudnienia zostały opisane w § 4 wzoru umowy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i działań podwykonawców na okres wykonywania przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w CitiBank Nr: 02 1030 1508 0000 0005 5000 3031; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz.310)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nd
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy - wg załącznika nr 2 do SIWZ, W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy - wg załącznika nr 3 do SIWZ (o ile dotyczy), W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. c) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 5 do SIWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. e) informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wg załącznika nr 7 do SIWZ (o ile dotyczy). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. 3.3.1. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa (WRAZ Z OFERTĄ) aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty: a) Dokument (np. zobowiązanie innego podmiotu) w formie oryginału potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu - stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). Zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału i podpisane przez podmiot udostępniający zasób. b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca - wg załącznika nr 4 do SIWZ (o ile dotyczy), Oświadczenie podpisuje Wykonawca, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. c) aktualny dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 3.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – SKŁADANE BEZ WEZWANIA. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże (BEZ WEZWANIA) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 10 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia – oświadczenia składa każdy z Wykonawców. 3.5. Inne dokumenty, które należy złożyć (WRAZ Z OFERTĄ) nie wymienione w pkt 3.3.-3.4. SIWZ: a) Formularz oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b) Oświadczenie o spełnieniu obowiązku RODO – według załącznika nr 12 do SIWZ. - Oświadczenie składa wykonawca, (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy). c) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty. d) W przypadku gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokument zawierający informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta. 3.6. Wykonawca zagraniczny 1) Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt 3 ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. UWAGA! W oparciu o art. 26 ust. 2f - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 3.7. Podwykonawcy 1) W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego poprzez dokonanie odpowiednich zapisów w oświadczeniu. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia (należy wskazać część procentową powierzonej części zamówienia), podać opis tych części których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest ona znana na etapie składania ofert, nazwę firmy lub imię i nazwisko podwykonawcy. Powyższe dotyczy również podmiotu, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Podmiot udostępniający zasób zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych, których te zdolności dotyczą zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ (Informacja dot. podwykonawców). 2) Uregulowania związane z podwykonawcami zawarte są we wzorze umowy ( załącznik nr 11 do SIWZ). 3.8. Zasady wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia – OFERTA WSPÓLNA. 1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. b) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:  postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,  wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,  ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. c) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. d) Wykonawca samodzielnie ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać, że warunki określone w pkt 3.1. ppkt. 1 SIWZ spełnia samodzielnie, a warunki określone w pkt 3.1.ppkt.2 SIWZ spełnia samodzielnie lub spełnia je polegając na zasobach innych podmiotów. e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, że warunki określone w pkt 3.1. ppkt.1. SIWZ każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie), warunki określone w pkt 3.1 ppkt.2 SIWZ, spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów. f) Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, każdego z członków konsorcjum zgodnie z pkt 3.3 SIWZ. g) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców. h) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub Pełnomocnika. i) Oferta musi zostać podpisana przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. j) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. k) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. UWAGA!!! Oferta składana przez spółki cywilne (o których jest mowa w Tytule XXXI Księgi Trzeciej Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz art. 4 ust 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U z 2018 r. poz. 646 ze zm.) jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach