Przetargi.pl
Przebudowa ulicy T. Kościuszki oraz budowa ścieżki rowerowej w ulicy Handlowej w Legionowie

Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo ogłasza przetarg

 • Adres: 05-120 Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 774 20 31 w. 4064 , fax. 022 784 49 81
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
  ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
  05-120 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 022 774 20 31 w. 4064, fax. 022 784 49 81
  REGON: 52483200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.legionowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy T. Kościuszki oraz budowa ścieżki rowerowej w ulicy Handlowej w Legionowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia obejmuje: 1) Roboty drogowe Początek prac związanych z przebudową ul. Kościuszki znajduje się przy skrzyżowaniu z ul. Józefa Piłsudskiego, a ich koniec przy skrzyżowaniu z drogą serwisową ul. Warszawskiej. Projektowana szerokość jezdni wynosi od 6,0 m do 6,2 m. Na tym odcinku po południowo zachodniej stronie zaprojektowano jednostronny chodnik o szerokości od 1,4 m do 3,1 m oraz ścieżkę rowerową w poziomie jezdni o szerokości 2,0 m po stronie północno wschodniej ulicy. W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia jezdni będzie posiadać spadek obustronny wynoszący 2%, a chodnika i ścieżki rowerowej - jednostronny 2% w kierunku jezdni. Początek prac związanych z budową ścieżki rowerowej w ul. Handlowej stanowi bezpośrednią kontynuację projektowanych robót w ul. Kościuszki i rozpoczyna się przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską, a ich koniec przy skrzyżowaniu z ul. Daliową. Na tym odcinku zaprojektowano jednostronny chodnik o szerokości 1,5 m oraz ścieżkę rowerową w poziomie jezdni o szerokości 2,0 m. W przekroju poprzecznym projektowane nawierzchnie chodnika i ścieżki rowerowej będą posiadać spadek jednostronny 2%. Parametry techniczne W opracowaniu założono następujące parametry techniczne ulicy Kościuszki: • kategoria ruchu – KR 3 • klasa drogi – L • szerokość jezdni – 6,0 – 6,2 m • długość ulicy – 268,67 m • spadek poprzeczny jezdni – obustronny – 2% • szerokość ścieżki rowerowej – 2,0 m • spadek poprzeczny ścieżki rowerowej – 2% • szerokość chodnika – 1,4 m - 3,1 m • spadek poprzeczny chodnika – 2 % W opracowaniu założono następujące parametry techniczne ulicy Handlowej: • klasa drogi - L • szerokość ścieżki rowerowej – 2,0 m • spadek poprzeczny ścieżki rowerowej – 2% • szerokość chodnika – 1,5 m • spadek poprzeczny chodnika – 2 % Konstrukcja jezdni: - warstwa ścieralna AC 11S 50/70 - dla KR3, gr. 4 cm - warstwa wiążąca AC 16W 50/70 - dla KR3, gr. 6 cm - warstwa przeciwspękaniowa z siatki stalowej typu ciężkiego z warstwą slurry seal, gr. 1 cm - warstwa wyrównawcza AC 16W 50/70, gr. 3 cm Konstrukcja ścieżki rowerowej: - warstwa ścieralna AC 8S koloru zielonego (na sztucznych lepiszczach) - dla KR1, gr. 4 cm - warstwa wiążąca AC 11W - dla KR1, gr. 4 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 15 cm - warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 2,5MPa, gr. 12 cm Konstrukcja ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską: - betonowa kostka brukowa typu Holland koloru grafitowego, gr. 6 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 15 cm Konstrukcja 1 chodników: - betonowa kostka brukowa typu Holland koloru czerwonego, gr. 6 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie , gr. 15 cm Konstrukcja 2 chodników: - betonowa kostka brukowa typu Holland koloru szarego, gr. 6 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie , gr. 15 cm Konstrukcja 3 chodników: - betonowa kostka brukowa typu Holland koloru szarego, gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 15 cm - warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 2,5MPa, gr. 12 cm Konstrukcja 4 chodników przy przejściach dla pieszych: - płyty betonowe 35x35x6cm z wypustkami koloru żółtego - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie , gr. 15 cm Konstrukcja zjazdów: - betonowa kostka brukowa typu Holland koloru szarego, gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 15 cm Konstrukcja zjazdów i parkingu: - betonowa kostka brukowa typu Holland koloru czerwonego, gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 15 c Miejsca połączenia projektowanej i istniejącej nawierzchni bitumicznej należy uszczelnić masą zalewową. UWAGA: Kolor nawierzchni drogi dla rowerów – naturalny kolor mieszanki bitumicznej. 2) Remont oświetlenia W związku z wymianą opraw oświetleniowych ulicy Kościuszki od wiaduktu do ul. Piłsudskiego w Legionowie na istniejących słupach ŻN-10, należy wymienić wysięgniki rurowe wraz z przewodami zasilającymi, oprawami oraz zabezpieczeniami Bnu. Na ul. Kościuszki projektuje się oprawy w technologii LED. Na przedmiotowych odcinkach przewiduje się wymianę 6 opraw na oprawy w technologii LED o mocy 75W. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) projektem budowlanym branży drogowej, 2) projektem wykonawczym wymiany opraw oświetleniowych, 3) przedmiarem robót branży drogowej i wymiany opraw oświetleniowych, 4) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 5) projektem czasowej i stałej organizacji ruchu, 6) projektem umowy. 3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia (m.in. od zarządców sieci, trasa których pokrywa się z robotami drogowymi, o koszty wymaganych nadzorów technicznych nad regulacją urządzeń). 4. Zamawiający określa w § 27 SIWZ wymagania (zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem” zgodnie z cechami stosunku pracy wg Państwowej Inspekcji Pracy: - podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy, - odpłatność wykonywanej pracy, - praca wykonywana jest osobiście przez pracownika, - powtarzalność czynności w określonych odcinkach czasowych, - ryzyko ekonomiczne, socjalne i gospodarcze procesu produkcyjnego, - praca jest wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców według załącznika nr 5 do SIWZ. 2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ pn. „Wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów”- oryginał dokumentu); Treść dokumentu powinna określać w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczących: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ - oryginał; oryginał oświadczenia musi być podpisany przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu (w przypadku spółki cywilnej). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ WSPÓLNIE O ZAMÓWIENIE: 1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w ust. 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców; pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4) udzielone pełnomocnictwo musi upoważniać do działania w imieniu wykonawcy a treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony w przypadku, gdy jest to osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; 5) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.; 6) oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ; b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: – dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: dokumenty i oświadczenia wymienione w § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w § 7 ust. 3 SIWZ – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; – dokumenty wspólne takie jak: oferta cenowa; uproszczony kosztorys ofertowy; dokumenty i oświadczenia wymienione w § 7 ust. 2 pkt 3 oraz w § 7 ust. 4 SIWZ - składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, bądź wykonawcy wspólnie z podpisami każdego z wykonawców, 7) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 6; 8) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, która powinna zawierać: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia. 9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy). 5. Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty ułożone w kolejności jak niżej: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ); 2) dowód wpłaty wadium; 3) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ); 4) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ); 5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) jeżeli dotyczy; 6) informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom składana na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy pzp (załącznik nr 5 do SIWZ) – jeżeli dotyczy 7) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy, 8) uproszczony kosztorys ofertowy; UWAGA! Uproszczony kosztorys ofertowy w przypadku jego niezłożenia, nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Oferta wykonawcy, który nie złoży tego dokumentu podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach