Przetargi.pl
„Przebudowa ulicy Świerkowej w Mokobodach”

Urząd Gminy Mokobody ogłasza przetarg

 • Adres: 08124 Mokobody, Plac Chreptowicza
 • Województwo: brak
 • Telefon/fax: tel. 256 411 323
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Mokobody
  Plac Chreptowicza 25
  08124 Mokobody, woj. brak
  tel. 256 411 323
  REGON: 53637300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mokobody.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa ulicy Świerkowej w Mokobodach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Przebudowa ulicy Świerkowej w Mokobodach” 2. Zakres szczegółowy: a) roboty pomiarowe, b) roboty rozbiórkowe, c) roboty ziemne, d) profilowanie i zagęszczenie podłoża, e) warstwa odcinająca, f) podbudowa z kruszyw kamiennych lub betonu, h) obrzeża i krawężniki betonowe, i) nawierzchnia z kostki brukowej, j) regulacja pionowa studzienek rewizyjnych. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa przedmiar robót (załącznik nr 5 do SIWZ), dokumentacja techniczna (załącznik nr 7) oraz szczegółowa specyfikacja techniczna (załącznik nr 6 do SIWZ). Przedmiar robót ma charakter pomocniczy do skalkulowania ceny ryczałtowej przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 3. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Zamawiający zatrzyma wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jeżeli: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Wykonawca może wnieść wadium w jednej z poniżej podanych form: a) w pieniądzu: na konto Zamawiającego nr : Bank Spółdzielczy w Mokobodach nr 16 9193 0008 0000 0101 2000 0030, Urząd Gminy Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody, z dopiskiem „wadium – Przebudowa ulicy Świerkowej w Mokobodach” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 ze zm.). 9. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 10. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 30.05.2018 r. do godz. 12.00. 11. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy - zgodnego z treścią załącznika nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwanego dalej Oświadczeniem) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; - zgodnego z treścią załącznika nr 2 do SIWZ, 3) zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) - jeżeli dotyczy, 4) pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy, 5) dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium załączony do oferty, innej niż pieniądz – oryginał dokumentu złożony w oddzielnej kopercie do oferty, a jego kopia w ofercie).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach