Przetargi.pl
Przebudowa ulicy 3go Maja i ulicy Kołłątaja w Jaśle

Miasto Jasło ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 486 311 , fax. 134 486 360
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jasło
  ul. Rynek 12
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 134 486 311, fax. 134 486 360
  REGON: 37044030100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy 3go Maja i ulicy Kołłątaja w Jaśle
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia składa się z przebudowy dwóch odcinków drogi klasy „L” stanowiących jeden ciąg komunikacyjny tj. ulicy Kołłątaja o długości 177m i ulicy 3-go Maja o długości 820m. 2. Przebudowa ulicy Kołłątaja polega na budowie dodatkowej kratki ściekowej kanalizacji deszczowej, budowie ścieku przy krawężnikowego, budowie oświetlenia ulicznego, wymianie studzienek i kratek ściekowych, wymianie balustrad łańcuchowych U-12b, wymianie krawężników, nawierzchni chodników oraz wymianie nawierzchni asfaltowej. 3. Przebudowa ulicy 3-go Maja polega na budowie zatoki autobusowej, budowie oświetlenia ulicznego, przebudowie jezdni w celu uzyskania wymaganej skrajni drogowej (przebudowa chodnika na odcinku 540 mb), przebudowa zjazdów, wymianie studzienek i kratek ściekowych, wymianie balustrad łańcuchowych U-12b, wymianie krawężników, nawierzchni chodników oraz wymianie nawierzchni asfaltowej. 4. Przyjęto następujące rozwiązania konstrukcji przebudowywanych ulic i elementów drogowych: NAWIERZCHNIA JEZDNI – 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W – podłoże oczyszczone mechanicznie i skropione emulsją asfaltową NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW (BITUMICZNA) – 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W – 20 cm – górna warstwa podbudowy - mieszanka kruszywa łamanego 4-63 mm stabilizowanego mechanicznie – 25 cm – dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW PRZEZ CHODNIK – 8 cm – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – 3 cm – podsypka z piasku grubego (lub grysu 2-8) – 25 cm – kruszywo łamane 31,5-63mm klinowane klińcem, stabilizowane mechanicznie NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW – 6 cm – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – 3 cm – podsypka z piasku grubego (lub grysu 2-8) – 20 cm – kruszywo łamane 4-63mm stabilizowane mechanicznie Na całym odcinku drogi zaprojektowano 35 lamp LED o mocy 30W i 36 lamp LED o mocy 80W oświetlenia ulicznego na 36 słupach o wysokości 6m, zasilanych kablem elektroenergetycznym typu YAKY (zalecany YAKXS) 4x35mm2 0.6/1 kV Materiał z demontażu w postaci kostki betonowej oraz zdemontowane pokrywy studzienek i kratek ściekowych należy złożyć na paletach i przewieść w miejsce wskazane przez inwestora. Roboty budowlane należy skoordynować z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. wykonującą przebudowę gazociągu w ciągu ulicy 3go Maja.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach