Przetargi.pl
Przebudowa ul. Zagłoby w Gorzycach – etap III w km 0+419 - 0+739.

Gmina Gorzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8361801, 8362075, 8362408 , fax. 158 362 209
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gorzyce
  ul. Sandomierska 75
  39-432 Gorzyce, woj. podkarpackie
  tel. 015 8361801, 8362075, 8362408, fax. 158 362 209
  REGON: 83040916900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagorzyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Zagłoby w Gorzycach – etap III w km 0+419 - 0+739.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Przebudowa ul. Zagłoby w Gorzycach – etap III w km 0+419 - 0+739: - roboty pomiarowe z wyznaczeniem pasa drogowego, - karczowanie krzaków i poszycia, - roboty rozbiórkowe: rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, frezowanie nawierzchni asfaltowej, przełożenie przepustu, - roboty ziemne: wykonanie nasypów, korytowanie, - profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy podsypkowej z piasku, - wykonanie podbudowy, poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego, - wyrównanie nawierzchni warstwą profilującą z betonu asfaltowego, skropienie warstw konstrukcyjnych emulsą asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, - regulacja pionowa studzienek, - oznakowanie pionowe, - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach