Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa owoców i warzyw dla DPS Nr 1 Krośnie

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, Żwirki i Wigury
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 363 453 , fax. 134 367 399
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Żwirki i Wigury -
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 134 363 453, fax. 134 367 399
  REGON: 37018084000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka samorządy terytorialnego nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa owoców i warzyw dla DPS Nr 1 Krośnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa owoców i warzyw dla DPS nr 1 w Krośnie od 01.09.2019 do 31.12.2019
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03200000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczeń o spełnieniu warunków udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: załączniki określone w rozdz. 7 SIWZ 2,2,5 - 5d - formularz cenowy, zał.6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach