Przetargi.pl
Przebudowa ul. Słonecznej w Pustkowiu, Gmina Rewal

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (091) 38 62 624
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Mickiewicza 19 19
  72-344 Rewal, woj. zachodniopomorskie
  tel. (091) 38 62 624
  REGON: 00054423700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewal.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Słonecznej w Pustkowiu, Gmina Rewal
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podstawową ulicą jest odcinek AD - gdzie początek w punkcie A założono na krawędzi jezdni bitumicznej ulicy Polnej (poprzecznej) punkt D tj. koniec projektowanego odcinka założono na przedłużeniu linii rozgraniczającej nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako dz. nr 96/2 i 96/1 w kierunku prostopadłym do osi projektowanej drogi. Długość odcinka A - D wynosi 122,50 [mb], odcinka B - E wynosi 12,10 [mb]. Odcinek AD stanowi prosta i łuk poziomy W1 o promieniu R = 100m . W punkcie B zaprojektowano skrzyżowanie zwykłe na połączeniu ul. Słonecznej z ul. Przedwiośnie. Najazdy na skrzyżowania wyokrąglono promieniami R=6m, natomiast w celu wyznaczenia przebiegu kierunku ul. Słonecznej w rejonie skrzyżowania z ul. Polną w części północnej zaprojektowano zabruk pachwinowy o promieniu R=15m z brukowca płytowanego. W km 0+016,2 zaprojektowano zjazd indywidualny po stronie lewej o szerokości 4,5m. Na odcinku AD założono spadek poprzeczny jezdni jednostronny o wartości pochylenia wynoszącej 2%, na odcinku BE dwustronny daszkowy , profil podłużny ulicy ukształtowany będzie poprzez dowiązanie wysokościowe do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w części północnej z zachowaniem rzędnych określonych na przekrojach konstrukcyjnych. W celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni przewiduje się wykonanie ścieku przy krawężnikowego z kostki brukowej betonowej obniżonej o 2cm w stosunku do projektowanej nawierzchni jezdni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rewal.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach