Przetargi.pl
PRZEBUDOWA UL. PACZOSKIEGO W BIAŁOWIEŻY – ETAP II

Urząd Gminy Białowieża ogłasza przetarg

 • Adres: 17-230 Białowieża, ul. Sportowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 812 487 , fax. 856 812 487
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Białowieża
  ul. Sportowa 1
  17-230 Białowieża, woj. podlaskie
  tel. 856 812 487, fax. 856 812 487
  REGON: 53132900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialowieza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA UL. PACZOSKIEGO W BIAŁOWIEŻY – ETAP II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, tj.: Przebudowa drogi gminnej: ul. Paczoskiego nr 108631B na odcinku od km 0+179,17 do km 0+415,87, długości 236,70mb. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót zwane w dalszej części dokumentacją projektową, stanowiące załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy. 4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający stwierdza, że ich zastosowanie nie ma charakteru obligatoryjnego i dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie podczas realizacji zamówienia innych wprowadzonych do obrotu materiałów lub urządzeń, w tym także materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem posiadania przez nie odpowiednich dokumentów opisujących za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, które dopuszczają dane materiały (wyroby) do użytkowania i pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście wprowadzone do obrotu lub do niego dopuszczone. 5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały (wyroby budowlane) spełniają wymagania określone (nie gorsze niż) w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych. 6. Na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania , tj. pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio roboty budowlane. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca lub podwykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz liczby osób wraz ze wskazaniem wykonywanego zawodu lub czynności na budowie (bez podania danych osobowych) zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Wyżej wymienione czynności dokonywane będą po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 7. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na przedmiot zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy, 2) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 4.- należy złożyć w oryginale 3) Pełnomocnictwo ( oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo ( oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.- zał nr 5 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach