Przetargi.pl
Przebudowa ul. Orzeskiej (sięgacz w rejonie nr 63 i 65) wraz z budową kanalizacji deszczowej

Gmina Ornontowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-178 Ornontowice, Zwycięstwa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 306 222, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ornontowice
  Zwycięstwa 26a
  43-178 Ornontowice, woj. śląskie
  tel. 323 306 222, , fax. -
  REGON: 27625775900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.ornontowice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Orzeskiej (sięgacz w rejonie nr 63 i 65) wraz z budową kanalizacji deszczowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa odcinków kanalizacji deszczowej i sanitarnej, odtworzenie nawierzchni sięgacza ulicy Orzeskiej w rejonie budynków nr 63 i 65 wraz z budową oświetlenia. Droga: Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni jezdni na długości ok. 320m i szerokości wynoszącej 4,50 m dla ciągu głównego oraz 3,00 m dla sięgacza pomiędzy budynkami nr 63a i 63e - z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, razem 1493m2. Wykonanie wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, razem 116m2. Na obu odcinkach zastosowano przekrój jednospadkowy, zaś pobocze za krawężnikiem należy umocnić tłuczniem o grubości nie mniejszej niż 10 cm (z wyjątkiem odcinków zjazdów brukowanych, których nawierzchnię należy dostosować wysokościowo do projektowanych rzędnych). Kanalizacja deszczowa: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315mm i dł. 315,3m. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm i dł. 23,3m Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000mm – 13 szt. Włazy żeliwne z napisem „GMINA ORNONTOWICE – KANALIZACJA DESZCZOWA” - 13szt. Studzienki ściekowe uliczne z osadnikiem głębokości 1,0m oraz wpustem ulicznym typowym (krata) i koszem (osadnikiem). Kanalizacja sanitarna: Kanały z rur PVC-U z wydłużonym kielichem o śr. 200mm i dł. 207,5m. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000mm – 9 szt. Włazy żeliwne z napisem „GMINA ORNONTOWICE – KANALIZACJA SANITARNA” - 9szt. Oświetlenie: Zadanie obejmuje: - ustawienie wzdłuż ulicy 9 latarni oświetleniowych na słupach aluminowych o wysokości 4,5m w kolorze czarnym, z oprawami oświetleniowymi typu LED o mocy 51W, na fundamentach betonowych typu B50. - latarnie ustawione zostaną w pasie drogowym ulicy, w odległościach ok. 26m od siebie, - słup w rejonie budynku nr 63 został przestawiony w oddzielnym zadaniu. Uwagi: - Po zakończeniu robót przyległy teren zostanie wyrównany, splantowany i obsiany trawą. - Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarami załączonymi do niniejszej specyfikacji. - Organizacja zaplecza budowy jak i jego likwidacja, w tym wykonanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego, uzyskanie zezwolenia na czasowe zajęcia pasa ruchu drogowego oraz zlecenie nadzorów branżowych w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym leży w gestii Wykonawcy. - Wykonawca winien opracować projekt organizacji placu budowy, którego elementem powinien być projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wszelkie ograniczenia związane z dojazdem do posesji należy uwzględnić w organizacji ruchu na czas prowadzenia prac jak również uzgodnić z Właścicielami posesji pozbawionych dojazdu. - W przypadku uszkodzenia systemu drenarskiego należy go odtworzyć z materiałów własnych pod bezpośrednim nadzorem inwestora lub przedstawicieli spółki wodnej lub właściciela posesji. - Inwestor wypożyczy Wykonawcy formy włazów kanalizacyjnych z napisem „GMINA ORNONTOWICE” - „KANALIZACJA DESZCZOWA” oraz „GMINA ORNONTOWICE” - „KANALIZACJA SANITARNA”, na podstawie których należy wykonać włazy do studni. - Uszkodzenie sieci wodociągowej podczas prowadzenia prac budowlanych wykonawca usuwa na własny koszt z materiałów własnych pod bezpośrednim nadzorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej. - Przed zasypaniem wykopu w miejscach zabudowy armatury należy wykonać dokładną fotografię z opisem miejsca. - W przypadku uszkodzenia odtworzenie wskazanych kamieni granicznych. - Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zaleca się wykonanie dokumentacji fotograficznej lub filmowej w celu dokładnego odtworzenia terenu. - Ze względu na specyfikę terenu i zabudowy, w szczególności warunki dojazdu, zaleca się dokonanie wizji w terenie przed przygotowaniem oferty. - Po zakończeniu wszystkich prac należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, która ma zawierać: mapę zasadniczą z naniesionym przebiegiem rurociągów, szkice polowe, karty studni. - Należy przewidzieć formę zabezpieczenia terenu objętego realizacją inwestycji poprzez możliwość dotarcia służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie itp.). - Przed oddaniem do użytkowania Wykonawca w obecności Inwestora przeprowadzi telewizyjną inspekcję wraz z profilem wykonanych kanałów, opisem oraz filmem zapisanym na nośniku informatycznym. - Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarami załączonymi do niniejszej specyfikacji. - Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. - Wykonawca zadania będzie brał udział w cotygodniowych spotkaniach z Inwestorem na placu budowy, w tzw. „RADACH BUDOWY”. - Kierownik Budowy zobowiązany jest do złożenia pisemnego cotygodniowego raportu z przebiegu prac, począwszy od podpisania umowy. Każdy z raportów wymaga zatwierdzenia przez stronę Zamawiającą. Raport za miniony tydzień należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do godz. 24.00 w każdy poniedziałek po przepracowanym tygodniu (pisemnie lub skan mailem). 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 3. Podwykonawcy: 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Podwykonawców, na których zasoby powołuje się Wykonawca należy wykazać w oświadczeniu (załącznik nr 1,2 i 3 do SIWZ). W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienia zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy paragrafy od 13 do 18 (załącznik nr 7 do SIWZ) 6. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 b pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 4. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 5. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 paragraf 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni te osoby minimum na okres realizacji zamówienia. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty budowlane b) roboty instalacyjne elektryczne c) roboty montażowe 6. Warunki gwarancji – min. 60 miesiące gwarancji na wykonawstwo, materiały i urządzenia licząc od dnia ostatecznego odbioru. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. 7. Uwaga: Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 9 do SIWZ – Dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Załącznik nr 10 do SIWZ – Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przebudowa ul. Orzeskiej (sięgacz w rejonie nr 63 i 65) wraz z budową kanalizacji deszczowej – wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale IV pkt 7 i 8 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach