Przetargi.pl
Przebudowa ul. Miłobędzkiej

Gmina Miasto Sierpc ogłasza przetarg

 • Adres: 09-200 Sierpc, Piastowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 275 86 86 , fax. 024 275 86 33
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sierpc
  Piastowska 11 a
  09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
  tel. 024 275 86 86, fax. 024 275 86 33
  REGON: 611015483

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Miłobędzkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa ul. Miłobędzkiej”. 2. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie m.in. następujących robót: 1) wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych: około 0,708 km; 2) wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V związanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni wraz z transportem gruntu na odległość do 10 km: około 197,27 m³; 3) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych: około 3540,0 m²; 4) wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki kruszyw naturalnych 0/31,5 mm o CBR=min. 20% gr. 20 cm, na odcinku ulicy z poszerzeniami konstrukcji jezdni i z nową konstrukcją na całej szerokości jezdni: około 657,55 m²; 5) skropienie podbudowy z mieszanki z kruszyw naturalnych łamanych pod ułożenie warstwy ścieralnej emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7 kg/m²: około 3327,60 m²; 6) wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 mm gr. 10 cm na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni drogi: około 2670,05 m²; 7) wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 mm gr. 20 cm na odcinku ulicy z poszerzeniami konstrukcji jezdni i z nową konstrukcją na całej szerokości jezdni: około 657,55 m²; 8) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S – warstwa ścieralna gr. 5 cm: około 3186,00 m²; 9) wyrównanie poboczy kruszywem łamanym gr. 15 cm: około 708,00 m²; 10) ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych: szt. 4; 11) montaż tarcz znaków drogowych odblaskowych: szt. 9. 3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty: 1) projekt techniczny dla zadania pn. „Przebudowa ul. Miłobędzkiej”; 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa ul. Miłobędzkiej”; 3) Przedmiar robót dla zadania pn. „Przebudowa ul. Miłobędzkiej”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 7.000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b. ust. 5. pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacać przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao S.A. I/O Sierpc Nr 84 1240 3204 1111 0000 2905 2796 z zalecanym dopiskiem: wadium dotyczy WIF.271.10.2018.RG albo nazwa postępowania: „Przebudowa ul. Miłobędzkiej” (kopie dowodu wpłaty załączyć do oferty)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Inne dokumenty dołączane do oferty: 1) dowód wniesienia wadium; 2) pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów; 3) w przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi; 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach