Przetargi.pl
Przebudowa ul. Krętej w Kościanie w zakresie robót drogowych i budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Przebudowa ul. Krętej- etap II".

GMINA MIEJSKA KOŚCIAN ogłasza przetarg

 • Adres: 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655114345
 • Data zamieszczenia: 2023-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIEJSKA KOŚCIAN
  Al. Kościuszki 22
  64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
  tel. 655114345
  REGON: 411050600
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscian.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Krętej w Kościanie w zakresie robót drogowych i budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Przebudowa ul. Krętej- etap II".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Krętej w Kościanie w zakresie robót drogowych i budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Przebudowa ul. Krętej- etap II"2. Zakres zamówienia obejmuje:1) prace rozbiórkowe,2) budowę kanalizacji deszczowej, 3) korytowanie, profilowanie, zagęszczenie podłoża,4) wykonanie podbudowy, 5) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, 6) wykonanie kanału technologicznego,7) wykonanie oznakowania,8) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych/100
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie drogi, parkingu, placu z nawierzchni z kostki betonowej o pow. min. 500 m2
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach