Przetargi.pl
Przebudowa ul. Jagiellońskiej w Tolkmicku

Gmina Tolkmicko ogłasza przetarg

 • Adres: 82-340 Tolkmicko, Plac Wolności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552316121 , fax. 552316127
 • Data zamieszczenia: 2020-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tolkmicko
  Plac Wolności 3
  82-340 Tolkmicko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552316121, fax. 552316127
  REGON: 17074801100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://tolkmicko-umig.bip-wm.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Jagiellońskiej w Tolkmicku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Stan istniejący terenu do zainwestowania Lokalizacja: Inwestycja zlokalizowana jest w centrum miasta Tolkmicko położonego nad Zalewem Wiślanym w powiecie elbląskim, woj. warmińsko – mazurskie. Teren położony jest w granicach Parku Krajobrazowego Wysoczyzna Elbląska w pasie pobrzeża południowobałtyckiego. Rzędne terenu do zainwestowania kształtują się w przedziale 1, 80-5,20 m npm. Ulica przewidziana do przebudowy znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków decyzją z dnia 14.04.1978 r. pod nr rej. A-1234 (dawny numer 27/78) jako układ urbanistyczny Tolkmicka i stanowią element tego układu. Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym zgodnie z wytycznymi państwowego organu ochrony zabytków. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu do zainwestowania znajdują się : sklepy, budynki mieszkalne oraz inne obiekty zagospodarowania miejskiej jednostki osadniczej. Istniejące elementy infrastruktury na terenie do zainwestowania:  Ulica Jagiellońska posiada nawierzchnię z asfaltobetonu.  Sieci uzbrojenia terenu: • kanalizacja burzowa, • kanalizacja sanitarna, • sieć wodociągowa, • sieć telekomunikacyjna, • sieć energetyczna, 2. Przedmiotem zamówienia są: 2.1. „Usługi towarzyszące robotom budowlanym” (element przedmiotu zamówienia nr I), w tym:  „Usługi archeologiczne towarzyszące robotom budowlanym” (element przedmiotu zamówienia oznaczony nr I.1), w tym: • „Nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi nawierzchniowymi” (element przedmiotu zamówienia nr I.1.1), 2.2. Roboty budowlane (element przedmiotu zamówienia nr II) związane z: 1) Przebudową ulicy Jagiellońskiej a) Jezdnia – z asfaltobetonu I. klasa drogi D II. kategoria ruchu KR3 III. grunt G4 IV. prędkość projektowa Vp = 30 km/h V. długość 143 m VI. szerokość jezdni 5,50 m VII. ruch uliczny dwukierunkowy VIII. nawierzchnia z asfaltobetonu , warstwa ścieralna AC 11S 5 cm IX. warstwa wiążąca AC 11W 6 cm X. podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 16P 7 cm XI. podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mech. 0/31,5 mm 20 cm XII. warstwa odsączająca z piasku lub pospółki 35 cm b) Chodniki:  kategoria ruchu KR1  grunt G4  szerokość chodnika 1,50 m  nawierzchnia – płytki z betonu płukanego w kolorze piaskowo- beżowym - 5 cm  podsypka cementowo- piaskowa 5 cm  podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mech. 0-31/5 mm– 15 cm  warstwa odsączająca z piasku lub pospółki 35 cm c) Zjazdy:  ruch kategorii KR 2  grunt G4  konstrukcja zjazdów G4  nawierzchnia z bruku 16 cm  podsypka cementowo – piaskowa 1:4 5 cm  podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm – 20 cm  warstwa odsączająca z piasku lub pospółki 10 cm a) inne elementy w ulicy Jagiellońskiej  przebudowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie ulic,  przebudowa sieci wodociągowej,  przebudowa sieci telekom  przebudowa sieci energetycznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 15 .000,00 złotych (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100), Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art.45 Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:  w pieniądzu,  w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  w gwarancjach bankowych,  w gwarancjach ubezpieczeniowych,  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r poz. 310)  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy NR 64 8303 1029 0050 0500 2567 0003 w Banku Spółdzielczym Malbork .  Oryginał wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku. 2. Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art.46 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art.46 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu UWAGA: a) Treść i zakres wymaganego oświadczenia Zamawiającego przekazuje na:  ZAŁĄCZNIKU NR A-3 do SIWZ – dotyczy spełniania warunków udziału w postępowaniu,  ZAŁĄCZNIKU NR A-4 do SIWZ – dotyczy przesłanek wykluczenia z postępowania, b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. d) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. UWAGA: a) Dokumenty mają określać w szczególności:  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. b) Zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR A-5 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu. 2. Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert: 1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej UWAGA: a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR A-6 do SIWZ. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach