Przetargi.pl
Przebudowa terenów zieleni - przebudowa ciągów pieszych,schodów Plac Lotnictwa/ ul. Chopina

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. 14 Lutego 20
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-67 212 34 25 , fax. 0-67 212 46 81
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
  ul. 14 Lutego 20 20
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 0-67 212 34 25, fax. 0-67 212 46 81
  REGON: 57076656800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa terenów zieleni - przebudowa ciągów pieszych,schodów Plac Lotnictwa/ ul. Chopina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa terenów zieleni - przebudowa ciągów pieszych,schodów Plac Lotnictwa/ ul. Chopina
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10 000.00 słownie:dziesięćtysięcy złotych 00/100
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat roboty budowlane co najmniej 2 zadania o wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł każde 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Ofertę na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 2)Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 3)Parafowany wzór umowy - załącznik nr 3 4) Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, że powinno być wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego - samo stwierdzenie przez organ zgodności z oryginałem z podaniem daty- nie spełnia wymogów ustawy ( nie jest wydaniem zaświadczenia). 5) Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 6) aktualna (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotycząca osób fizycznych starających się o zamówienie publiczne lub w przypadku osób prawnych - wszystkich urzędujących członków ich władz, świadcząca o tym, że nie byli oni prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 7) aktualna (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 8) Potwierdzenie wniesienia wadium 9) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień potwierdzających kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 10) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętu i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca ( sprzęt specjalistyczny przewidziany na potrzeby zamówienia)- wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 11) Wykaz Podwykonawców wraz z przewidzianym dla nich zakresem robót (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6) 12) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych co najmniej 2 zadań o wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł każde , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających że usługi te zostały wykonane należycie (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7) 13)Informacji z banku potwierdzającej wielkość środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300 tys zł 14)wypełniony kosztorys ofertowy zgodnie z załączonym przez zamawiającego kosztorysem wyzerowanym- załącznik nr 8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdiz.pila.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach