Przetargi.pl
Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw w miejscowości Psary

Urząd Gminy Przykona ogłasza przetarg

 • Adres: 62-731 Przykona, ul. Szkolna 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2791010 , fax. 063 2791022
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Przykona
  ul. Szkolna 7 7
  62-731 Przykona, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2791010, fax. 063 2791022
  REGON: 00054631900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przykona.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw w miejscowości Psary
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest budowa boisk wielofunkcyjnego z placem zabaw w miejscowości Psary. - boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej gr 50mm o wym. 30,0 x 60,0 m - boisko do piłki siatkowej o wym. 9,0 x 18,o m - zestaw do gry w
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych b) zapewnią przynajmniej 3 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie. c) wykonają zamówienie w terminie do 14.08. 2009r. d) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy f) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy g) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności h) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia i) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia j) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia k) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone zgodnie z rozdziałem VI SIWZ według zasady spełnia/nie spełnia warunek.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1.Wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku - Załącznik Nr 1. 2. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.1 w/w ustawy - Załącznik Nr 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda, następujących dokumentów: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert b) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3. Oświadczenie zgodnie art. 24 ust. 2 w/w ustawy - Załącznik Nr 3. 4. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 w/w ustawy - Załącznik Nr 4. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów: a) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów (referencje) potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie - Załącznik Nr 5. b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik Nr 6. c) wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń - Załącznik Nr 7. d) wykaz zakresu zamówienia, którego wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy - Załącznik Nr 8. Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania stosownych uprawnień osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy odpowiednich do charakteru i zakresu prac określonych niniejszym zamówieniem oraz posiadania aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający żąda, następujących dokumentów: a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to znaczy: - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000 PLN. - przedstawią informację z banku w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do składania oferty. 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy - Załącznik Nr 9. 6. Kosztorys ofertowy 7. Podpisany projekt umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przykona.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach