Przetargi.pl
Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. św. Barbary wg procedury zaprojektuj i zbuduj dla zadania: Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Popiełuszki 4/6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34 , fax. 34 3664305 wew. 60, 3664337
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
  ul. Popiełuszki 4/6 4/6
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, fax. 34 3664305 wew. 60, 3664337
  REGON: 15030984700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. św. Barbary wg procedury zaprojektuj i zbuduj dla zadania: Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zadania miedzy innymi obejmuje: 1. Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. św. Barbary z ul. św. Jadwigi i ul. Główną. 2. Przebudowa sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. św. Barbary z ul. Zaciszańską i ul. św. Kingi. 3. Zaprojektowanie i ułożenie kabli światłowodowych wzdłuż ulic: św. Barbary od skrzyżowania z ul. św. Jadwigi do ul. św. Augustyna, w ul. św. Augustyna oraz w ul. Pułaskiego od skrzyżowania św. Augustyna do istniejącego sterownika przy skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego. 4. Instalację urządzeń światłowodowych dla zapewnienia komunikacji pomiędzy sterownikami zainstalowanymi w ciągu ul. św. Barbary. 5. Instalację urządzeń światłowodowych dla zapewnienia komunikacji pomiędzy sterownikami zainstalowanymi w ciągu w ciągu ul. św. Barbary z serwerem centrum sterownia ruchem w siedzibie MZDiT z wykorzystaniem istniejącej sieci światłowodowej w ulicach Pułaskiego i Popiełuszki. 6. Instalację urządzeń do koordynacji obszarowej sterującej sygnalizacjami ulicznymi w ciągu ul. św. Barbary. 7. Zainstalowanie systemów łączności dla potrzeb przesyłu informacji pomiędzy urządzeniami systemu. 8. Zintegrowanie ułożonych kabli światłowodowych z sieciami światłowodowymi eksploatowanymi w ciągu ulic Pułaskiego i Popiełuszki. 9. Zintegrowanie sterowników zainstalowanych na ul. św. Barbary z serwerem sieciowo-aplikacyjnym pracującym w siedzibie MZDiT. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia opisano w załączniku nr 8 do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332946
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące 00/100 PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.czest.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach