Przetargi.pl
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budzewie oraz modernizacja remizy OSP w Budrach

Gmina Budry ogłasza przetarg

 • Adres: 11-606 Budry, Al. Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874 278 003 , fax. 874 278 017
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Budry
  Al. Wojska Polskiego 27
  11-606 Budry, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874 278 003, fax. 874 278 017
  REGON: 53285000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipbudry.warmia.mazury.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budzewie oraz modernizacja remizy OSP w Budrach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budzewie oraz modernizacja remizy OSP w Budrach. Zamówienie obejmuje: świetlica wiejskiej w Budzewie: rozebranie istniejących posadzek i podłóg i wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych w pomieszczeniach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę tynków wewnętrznych i malowanie ścian i sufitów, wykonanie nowej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i wlz, montaż obróbek blacharskich, remont schodów wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie zestawu solarnego do ciepłej wody użytkowej. Remiza OSP w Budrach: wykonanie ścian działowych wydzielających pomieszczenie kotłowni, montaż urządzeń kotłowni z kotłem na paliwo stałe, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. z montażem grzejników, wymianę stolarki okiennej, montaż oświetlenia zewnętrznego w postaci lampy LED. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy określony został w dokumentacji przetargowej, na którą składa się: projekty budowlane w poszczególnych branżach, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót (materiał pomocniczy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na kwotę: 3 000,00 (trzy tysiące zł) 8.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy, w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 8.3 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Węgorzewie/O Budry Nr konta 83934800000260013020000010 z dopiskiem „Wadium znak sprawy BO.271.6.2020” 8.5. Dokument potwierdzający wpłatę musi być dołączony do oferty. 8.6. Pozostałe formy wadium (oryginały) muszą być dołączone do oferty. 8.7. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą i terminem obowiązywania wadium lub gdy wadium nie zostanie wniesione w terminie, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. 8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1843 ze zm.). 8.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 8.9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 8.9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.11. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach